ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 30 มีนาคม 2564

การตรวจราชการเฉพาะด้าน ตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่  30  มีนาคม  2564  นายธฤติ  ประสานสอน  พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  20  จังหวัดชุมพร  โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร  และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)  และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจราชการเฉพาะด้าน  ตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ณ  ศูนย์ประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอหลังสวน  สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร  และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน  รายละเอียดข้อมูลการตรวจราชการดังเอกสารแนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง