ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ

รายงานการติดตามตรวจราชการปกติ  รอบที่  1  ในประเด็น

1. ด้านความมั่นคง

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง