ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564

นโยบายตรวจราชการเพิ่มเติม

นโยบายเพิ่มเติม

1. นโยบายการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคนทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท

2. นโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี หรือเน็ตฟรี สำหรับการเรียนออนไลน์

3. นโยบายการลดภาระงานครูและนักเรียน

4. นโยบาย Sandbox Safety Zone in School และนโยบายเปิดเรียน ล่าสุด

5. นโยบายคืน ค่าใช้จ่ายที่ โรงเรียนไม่ได้ใช้จ่าย ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตามสัดส่วนและเหมาะสม

6. นโยบายฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทุกคน ล่าสุด (ถ้ามี)

ตรวจราชการกรณีพิเศษ เพิ่มเติม

1.  มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บันทึข้อมูลโดย: นางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนั