ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564

รายงานผลการตรวจราชการฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขตตรวจราชการที่ 17

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์  แก้วมณี)
------------------------

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนั