ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กันยายน 2564

รายงานผลการตรวจราชการของสถานศึกษารับตรวจ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของสถานศึกษารับตรวจ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนั