ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 06 กันยายน 2564

สรุปการตรวจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 6 กันยายน 2564


vตรวจราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 13.30 - 16.30 น.

ตรวจราชการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

การตรวจราชการกรณีปกติ

        1. ด้านความมั่นคง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเป็นพลเมืองดีปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ๑ และรายวิชาลูกเสือสามัญ ๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่  โครงการลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์   โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสาจราจร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาบริการตามคติพจน์ลูกเสือวิสามัญ

         2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

             วิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะกำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน จัดอบรมและทดสอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไป มีโครงการดังนี้  โครงการแข่งขันทักษะระดับอาชีวศึกษา โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจและการสร้างผู้ประกอบการ โครงการพระครูสอนศีลธรรม โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา (V-Net)  โครงการหลักสูตรระยะสั้น โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

        การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำวิทยาลัยได้ประชุมการลงนามความร่วมมือห้องเรียนอาชีพ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

         การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Centerสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับ 1 และได้ทำ MOU กับสถานประกอบการหลายแห่ง ได้แก่ สยามคอมเพรสเชอร์ หลินอันดัสตรี และไทยโชว์ CANNON ปราจีนบุรี ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 ปี มีรายได้ระหว่างฝึกงานขั้นต่ำ 15,000 - 18,000 บาท

        3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียน  การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยได้จัดทำกระบวนการเรียนการสอนเทคนิคการสอนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีการใช้กระบวน PLC จัดกิจกรรม  การเรียน ที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนและให้นักเรียนนักศึกษาร่วมออกแบบเรียนรู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

          การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น โดยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้และสื่อสารได้ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนสมรรถนะและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารชีวิตประจำวันมากขึ้นได้มีโครงการที่ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการ English on tour    2. โครงการชมรมภาษาอังกฤษ  3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้มีทักษะความรู้ระหว่างครูและนักเรียน (ทุน กสศ.)   4. โครงการค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอน

4.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ได้มีการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะ ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมืองด้านการใช้สื่อ ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมการใช้แพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน นักศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการดำเนิน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนาครู ด้วยระบบแพลตฟอร์ม Google โครงการสร้างสื่อโซเชียลคอนด์เทนต์ โครงการสร้างอินโฟรกราฟิกการการออกแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโฟโตช๊อป เป็นต้น 

               ความปลอดภัยของผู้เรียน วิทยาลัยได้จัดอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรขับขี่ปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจกฎจราจรและวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้ถูกต้อง การอบรมได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียน วิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือกับครูและนักเรียนนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง พร้อมขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

      5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยาลัยได้พัฒนาซ่อมแซม ชุมชนในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนห้วยกระแสน, โรงเรียนดานกอย, โรงเรียนห้วยฆ้อง และได้มีการพัฒนาซ่อมแซม ดังนี้ 1. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ DLTV 2. สร้างอาชีพให้กับชุมชน 3. พัฒนาสนามเด็กเล่น

การตรวจราชการกรณีพิเศษ

         การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญมีมาตรการป้องกัน COVID-19 ได้ตรวจวัดภูมิร่างกาย เจลล้างมือ พร้อมให้นักเรียนนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ไม่มีผู้ติดเชื้อในวิทยาลัย

ปัญหาอุปสรรค

1. ด้านผู้เรียน ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจต่อกระบวนการของลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพของการเป็นเยาวชนพลเมืองดี

2. วิทยาลัยตั้งอยู่ห่างไกลจากย่านอุตสาหกรรม 

3. เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้สถานประกอบการงดรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ทำให้ขาดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและขาดรายได้เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

         4. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19ในพื้นที่ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม   มีรูปแบบมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมจึงขาดความต่อเนื่องและบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้อีกทั้งส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่ม ขาดโอกาสในการร่วมกิจกรรม เช่น นักเรียนที่มีความพิการรุนแรง เป็นต้น

      5ขาดการนำผลการนิเทศ มาวิเคราะห์อภิปรายผล เพื่อนำไปพัฒนางานโครงการกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ

1. วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งฝึกประสบการณ์ตรงและทันสมัย

         2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้ สถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)

         3. สนับสนุนให้เกิดการอบรม พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะด้านการดำเนิน กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะคอมพิวเตอร์ โดยให้มีหน่วยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

นวัตกรรม/ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

            1. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญใช้กิจกรรมโครงการเป็นกลไกในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามกรอบนโยบายคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “จิตอาสา  สัมมาคารวะ มีวินัย     มีความรับผิดชอบ” จนสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ รางวัล”สถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

               2. วิทยาลัยได้นำคณะครูที่มีความสามารถในการประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

         การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ควรจะจัดการเรียนการสอนแบบ On site แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
 บันทึข้อมูลโดย: น.ส.สุกัลยา ประเสริฐ และ น.ส.อัญญารัตน์ รัตนา