รายการจังหวัด [ ยโสธร ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1035430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1335066301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ