รายการจังหวัด [ ชัยภูมิ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1036100063 บ้านท่าหินโงม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1036100041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1036100044 บ้านช่อระกา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ชัยภูมิ ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1136100040 อนุบาลหลวงภักดี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1236020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1336016501 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ