รายการจังหวัด [ ร้อยเอ็ด ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1145100004 ไพโรจน์วิชชาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1145100003 พระกุมารร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1045450823 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1045450035 อนุบาลร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1045450001 เมืองร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1045450214 บ้านโพนงาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1045450316 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1045450805 สตรีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ร้อยเอ็ด ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1245010001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1345100063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ