รายการจังหวัด [ น่าน ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1155100019 นิธิวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1055250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1055250451 สันติสุขพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.น่าน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1055250373 บ้านสองแคว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1055250002 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1055250427 สตรีศรีน่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.น่าน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ