รายการจังหวัด [ กำแพงเพชร ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1062040430 กำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.กำแพงเพชร ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1062040166 บ้านใหม่หนองยาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1162100006 เจริญสุขอุดมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1262060000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1262020000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1362016101 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1362016301 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ