รายการจังหวัด [ สุพรรณบุรี ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1072630087 บ้านยมเบือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1072630041 วัดสวนแตง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1072630478 ดอนคาวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.สุพรรณบุรี ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1172100032 อนุบาลปราณี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1272090000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1372016501 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1372096401 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ