รายการจังหวัด [ ยะลา ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1095440222 นิคมพัฒนวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ยะลา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1095440222 นิคมพัฒนวิทย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ยะลา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1095440224 ยะหาศิรยานุกูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ยะลา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1095440078 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1095440013 บ้านยะลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1095440021 นิบงชนูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยะลา เขต 1 ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1195100079 ญัณญาร์วิทย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1295030000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1395016501 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ