นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,184 76.63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,098 8.26
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 63 0.47
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 341 2.57
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 582 4.38
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,051 7.91

รวม

13,319

100.22


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา และจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 7,357
(55.36%)
5,135
(38.64%)
792
(5.96%)
56
(0.42%)
37
(0.28%)
4.47 0.68 มาก
2 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัย มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 7,461
(56.14%)
5,201
(39.13%)
676
(5.09%)
29
(0.22%)
10
(0.08%)
4.50 0.62 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 10,250
(77.13%)
2,889
(21.74%)
219
(1.65%)
14
(0.11%)
5
(0.04%)
4.75 0.45 มากที่สุด
4 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลความปลอดภัยสถานศึกษา 7,428
(55.89%)
5,173
(38.92%)
738
(5.55%)
28
(0.21%)
10
(0.08%)
4.49 0.64 มาก
5 สถานศึกษามีการจัดระบบช่องทางสื่อสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 7,306
(54.97%)
5,264
(39.61%)
763
(5.74%)
35
(0.26%)
9
(0.07%)
4.48 0.64 มาก
6 สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 7,844
(59.02%)
4,672
(35.15%)
793
(5.97%)
49
(0.37%)
19
(0.14%)
4.52 0.61 มากที่สุด
7 สถานศึกษามีหลักสูตรความปลอดภัยสถานศึกษา และจัดทำคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา 6,049
(45.52%)
5,428
(40.84%)
1,648
(12.40%)
190
(1.43%)
62
(0.47%)
4.29 0.75 มาก
8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 7,577
(57.01%)
4,967
(37.37%)
770
(5.79%)
51
(0.38%)
12
(0.09%)
4.50 0.62 มากที่สุด
9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 7,073
(53.22%)
5,279
(39.72%)
952
(7.16%)
60
(0.45%)
13
(0.10%)
4.45 0.62 มาก
10 สถานศึกษามีระบบ MOE Safety Center เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 7,965
(59.93%)
4,086
(30.74%)
1,078
(8.11%)
140
(1.05%)
108
(0.81%)
4.47 0.75 มาก
11 สถานศึกษามีระบบ ขั้นตอนการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจผู้ประสบเหตุ ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยให้ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด 6,475
(48.72%)
5,457
(41.06%)
1,302
(9.80%)
107
(0.81%)
36
(0.27%)
4.36 0.73 มาก
12 สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 7,240
(54.48%)
5,166
(38.87%)
880
(6.62%)
69
(0.52%)
22
(0.17%)
4.46 0.66 มาก
13 สถานศึกษามีการจัดทำแผน/มาตรการ/แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมองค์ประกอบขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา (ได้แก่ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ และภัยที่เกิดจากผลกระทบจากสุขภาวะทางกายและจิตใจ) 7,016
(52.79%)
5,190
(39.05%)
1,042
(7.84%)
95
(0.71%)
34
(0.26%)
4.42 0.72 มาก


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจด้านสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการเฉพาะ 3,891 29.28
ระบบ MOE Safety Center ไม่เสถียร เข้าถึงการใช้งานได้ยาก 2,532 19.05
ครูผู้สอนขาดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 2,486 18.71
ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 8,149 61.32
อื่น ๆ ระบุ 411 3.09