นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,228 76.71
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,098 8.23
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 63 0.47
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 341 2.56
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 582 4.36
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,051 7.88

รวม

13,363

100.22


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของสถานศึกษา

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา และจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 7,388
(55.41%)
5,148
(38.61%)
793
(5.95%)
55
(0.41%)
37
(0.28%)
4.47 0.69 มาก
2 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่มีความปลอดภัย มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม 7,488
(56.16%)
5,217
(39.13%)
676
(5.07%)
30
(0.22%)
10
(0.07%)
4.50 0.62 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 10,291
(77.18%)
2,891
(21.68%)
220
(1.65%)
14
(0.10%)
5
(0.04%)
4.75 0.45 มากที่สุด
4 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลความปลอดภัยสถานศึกษา 7,459
(55.94%)
5,186
(38.89%)
738
(5.53%)
28
(0.21%)
10
(0.07%)
4.49 0.65 มาก
5 สถานศึกษามีการจัดระบบช่องทางสื่อสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 7,338
(55.03%)
5,274
(39.55%)
765
(5.74%)
35
(0.26%)
9
(0.07%)
4.48 0.64 มาก
6 สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 7,880
(59.10%)
4,680
(35.10%)
793
(5.95%)
49
(0.37%)
19
(0.14%)
4.52 0.61 มากที่สุด
7 สถานศึกษามีหลักสูตรความปลอดภัยสถานศึกษา และจัดทำคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา 6,078
(45.58%)
5,434
(40.75%)
1,656
(12.42%)
191
(1.43%)
62
(0.46%)
4.29 0.75 มาก
8 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 7,605
(57.03%)
4,979
(37.34%)
774
(5.80%)
51
(0.38%)
12
(0.09%)
4.50 0.62 มากที่สุด
9 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา 7,096
(53.22%)
5,295
(39.71%)
958
(7.18%)
59
(0.44%)
13
(0.10%)
4.45 0.62 มาก
10 สถานศึกษามีระบบ MOE Safety Center เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 7,990
(59.92%)
4,104
(30.78%)
1,078
(8.08%)
141
(1.06%)
108
(0.81%)
4.47 0.75 มาก
11 สถานศึกษามีระบบ ขั้นตอนการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจผู้ประสบเหตุ ความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา โดยให้ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด 6,502
(48.76%)
5,470
(41.02%)
1,305
(9.79%)
108
(0.81%)
36
(0.27%)
4.36 0.73 มาก
12 สถานศึกษามีการกำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 7,270
(54.52%)
5,178
(38.83%)
882
(6.61%)
69
(0.52%)
22
(0.16%)
4.46 0.66 มาก
13 สถานศึกษามีการจัดทำแผน/มาตรการ/แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมองค์ประกอบขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา (ได้แก่ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ และภัยที่เกิดจากผลกระทบจากสุขภาวะทางกายและจิตใจ) 7,045
(52.83%)
5,200
(39.00%)
1,047
(7.85%)
95
(0.71%)
34
(0.25%)
4.43 0.66 มาก


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจด้านสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการเฉพาะ 3,905 29.29
ระบบ MOE Safety Center ไม่เสถียร เข้าถึงการใช้งานได้ยาก 2,539 19.04
ครูผู้สอนขาดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 2,491 18.68
ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 8,191 61.43
อื่น ๆ ระบุ 412 3.09