นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,097
SELECT COUNT(DISTINCT(school_code)) as num FROM tbl_inspection_details INNER JOIN tbl_school_info ON tbl_inspection_details.school_code= tbl_school_info.STG_SCHOOL_SCHOOL_ID WHERE tbl_inspection_details.policy_id='2' AND (tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !='' OR tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !=NULL) AND tbl_school_info.school_type_sp = '1'
76.57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,096
SELECT COUNT(DISTINCT(school_code)) as num FROM tbl_inspection_details INNER JOIN tbl_school_info ON tbl_inspection_details.school_code= tbl_school_info.STG_SCHOOL_SCHOOL_ID WHERE tbl_inspection_details.policy_id='2' AND (tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !='' OR tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !=NULL) AND tbl_school_info.school_type_sp = '2'
8.31
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59
SELECT COUNT(DISTINCT(school_code)) as num FROM tbl_inspection_details INNER JOIN tbl_school_info ON tbl_inspection_details.school_code= tbl_school_info.STG_SCHOOL_SCHOOL_ID WHERE tbl_inspection_details.policy_id='2' AND (tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !='' OR tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !=NULL) AND tbl_school_info.school_type_sp = '3'
0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 341
SELECT COUNT(DISTINCT(school_code)) as num FROM tbl_inspection_details INNER JOIN tbl_school_info ON tbl_inspection_details.school_code= tbl_school_info.STG_SCHOOL_SCHOOL_ID WHERE tbl_inspection_details.policy_id='2' AND (tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !='' OR tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !=NULL) AND tbl_school_info.school_type_sp = '4'
2.59
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 575
SELECT COUNT(DISTINCT(school_code)) as num FROM tbl_inspection_details INNER JOIN tbl_school_info ON tbl_inspection_details.school_code= tbl_school_info.STG_SCHOOL_SCHOOL_ID WHERE tbl_inspection_details.policy_id='2' AND (tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !='' OR tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !=NULL) AND tbl_school_info.school_type_sp = '5'
4.36
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,047
SELECT COUNT(DISTINCT(school_code)) as num FROM tbl_inspection_details INNER JOIN tbl_school_info ON tbl_inspection_details.school_code= tbl_school_info.STG_SCHOOL_SCHOOL_ID WHERE tbl_inspection_details.policy_id='2' AND (tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !='' OR tbl_school_info.STG_SCHOOL_PROVINCE_CODE !=NULL) AND tbl_school_info.school_type_sp = '6'
7.94

รวม

13,187

100.21


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R+8C) 5,749
( 43.60 %)
6,445
( 48.87 %)
1,032
( 7.83 %)
38
( 0.29 %)
10
( 0.08 %)
4.35 0.62 มาก
2 สถานศึกษามีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5,110
( 38.75 %)
6,666
( 50.55 %)
1,429
( 10.84 %)
57
( 0.43 %)
12
( 0.09 %)
4.27 0.64 มาก
3 สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด 8,921
( 67.65 %)
3,999
( 30.33 %)
337
( 2.56 %)
9
( 0.07 %)
8
( 0.06 %)
4.64 0.57 มากที่สุด
4 สถานศึกษาได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 7,799
( 59.14 %)
4,900
( 37.16 %)
549
( 4.16 %)
16
( 0.12 %)
10
( 0.08 %)
4.54 0.60 มากที่สุด
5 สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ เป็นผู้ปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 8,504
( 64.49 %)
4,375
( 33.18 %)
381
( 2.89 %)
10
( 0.08 %)
4
( 0.03 %)
4.61 0.55 มากที่สุด
6 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียน 9,166
( 69.51 %)
3,855
( 29.23 %)
242
( 1.84 %)
6
( 0.05 %)
5
( 0.04 %)
4.67 0.52 มากที่สุด
7 ครูผู้สอนใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 6,973
( 52.88 %)
5,621
( 42.63 %)
661
( 5.01 %)
16
( 0.12 %)
3
( 0.02 %)
4.47 0.62 มาก
8 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย หรือร่วมเป็นเครือข่ายกับสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 6,387
( 48.43 %)
5,605
( 42.50 %)
1,186
( 8.99 %)
78
( 0.59 %)
18
( 0.14 %)
4.38 0.66 มาก
9 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ที่พบอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 4,578
( 34.72 %)
6,990
( 53.01 %)
1,639
( 12.43 %)
56
( 0.42 %)
11
( 0.08 %)
4.21 0.67 มาก
10 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 4,374
( 33.17 %)
6,639
( 50.35 %)
2,116
( 16.05 %)
125
( 0.95 %)
20
( 0.15 %)
4.15 0.70 มาก
11 ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา 4,040
( 30.64 %)
6,882
( 52.19 %)
2,203
( 16.71 %)
125
( 0.95 %)
24
( 0.18 %)
4.11 0.74 มาก
12 สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 6,187
( 46.92 %)
5,790
( 43.91 %)
1,213
( 9.20 %)
78
( 0.59 %)
6
( 0.05 %)
4.36 0.68 มาก
13 สถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ที่หลากหลาย ทันสมัยและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามสภาพพื้นที่ 6,187
( 46.92 %)
6,012
( 45.59 %)
1,021
( 7.74 %)
40
( 0.30 %)
14
( 0.11 %)
4.38 0.65 มาก
14 ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ปราชญ์ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5,427
( 41.15 %)
6,134
( 46.52 %)
1,609
( 12.20 %)
83
( 0.63 %)
21
( 0.16 %)
4.27 0.71 มาก
15 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน และกำหนดเป้าหมายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของผู้เรียน (ได้แก่ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET) 9,060
( 68.70 %)
3,610
( 27.38 %)
422
( 3.20 %)
43
( 0.33 %)
139
( 1.05 %)
4.61 0.69 มากที่สุด
16 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 9,051
( 68.64 %)
3,874
( 29.38 %)
330
( 2.50 %)
14
( 0.11 %)
5
( 0.04 %)
4.65 0.57 มากที่สุด
17 สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 10,448
( 79.23 %)
2,651
( 20.10 %)
167
( 1.27 %)
5
( 0.04 %)
3
( 0.02 %)
4.77 0.48 มากที่สุด
18 สถานศึกษามีการให้ความรู้ ทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียน 7,801
( 59.16 %)
4,577
( 34.71 %)
830
( 6.29 %)
46
( 0.35 %)
20
( 0.15 %)
4.51 0.67 มากที่สุด


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่ตอบแบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

สังกัด จำนวนโรงเรียนคุณภาพทั้งหมด จำนวนโรงเรียนที่ตอบ (แห่ง) ร้อยละ
โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา 183 89 48.63
โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 77 46 59.74
โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 89 42 47.19
รวม 349 177 50.72


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีจำนวนครูครบชั้นและครบวิชาเอก 50
(28.25%)
71
(40.11%)
39
(22.03%)
10
(5.65%)
5
(2.82%)
3.86 1.00 มาก
2 สถานศึกษามีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม 87
(49.15%)
68
(38.42%)
17
(9.60%)
3
(1.69%)
0
(0.00%)
4.37 0.70 มาก
3 สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 42
(23.73%)
81
(45.76%)
40
(22.60%)
8
(4.52%)
4
(2.26%)
3.85 0.92 มาก
4 สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัย 47
(26.55%)
73
(41.24%)
38
(21.47%)
12
(6.78%)
5
(2.82%)
3.83 0.99 มาก
5 สถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มโอกาศทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำและลดอัตราการแข่งขัน 99
(55.93%)
61
(34.46%)
13
(7.34%)
1
(0.56%)
1
(0.56%)
4.46 0.72 มาก


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 5 แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ 5,350 40.57
ขาดแคลนอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5,229 39.65
ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนและค่านิยมทางสังคมไม่เหมาะสม (เช่น ติดเกมออนไลน์ ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาครอบครัว เป็นต้น) 3,656 27.72
ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นเป็นจำนวนมาก ไม่มีเวลาเตรียมการสอน และศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้เรียน 5,611 42.55
อื่น ๆ โปรดระบุ 343 2.60