นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,075 76.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,090 8.30
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 2.57
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 573 4.36
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 7.84

รวม

13,135

100.22


3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการป้องกันเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กหลุดออกจากระบบ 9,144
( 69.62%)
3,664
( 27.89%)
351
( 2.67%)
27
( 0.21%)
28
( 0.21%)
4.65 0.60 มากที่สุด
2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นฐานข้อมูลในการป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันและการปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 8,775
( 66.81%)
3,913
( 29.79%)
468
( 3.56%)
31
( 0.24%)
27
( 0.21%)
4.62 0.57 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 7,932
( 60.39%)
4,606
( 35.07%)
613
( 4.67%)
37
( 0.28%)
26
( 0.20%)
4.54 0.63 มากที่สุด
4 สถานศึกษามีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 9,528
( 72.54%)
3,318
( 25.26%)
327
( 2.49%)
19
( 0.14%)
22
( 0.17%)
4.69 0.53 มากที่สุด
5 สถานศึกษามีการดำเนินการในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหา เพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 8,776
( 66.81%)
3,934
( 29.95%)
446
( 3.40%)
28
( 0.21%)
30
( 0.23%)
4.62 0.58 มากที่สุด
6 สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางและกระบวนการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือมีทักษะอาชีพดำรงชีวิต 8,798
( 66.98%)
3,970
( 30.22%)
395
( 3.01%)
26
( 0.20%)
25
( 0.19%)
4.63 0.54 มากที่สุด

3.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,075 90.47
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.53
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 9.25

รวม

11,136

99.753.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 ครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครอง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสมวัย 7,526
( 67.58 %)
3,140
( 28.20 %)
284
( 2.55 %)
15
( 0.13 %)
155
( 1.39 %)
4.61 0.66 มากที่สุด
2 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 8,397
( 75.40 %)
2,365
( 21.24 %)
195
( 1.75 %)
8
( 0.07 %)
155
( 1.39 %)
4.69 0.68 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 8,033
( 72.14 %)
2,698
( 24.23 %)
224
( 2.01 %)
9
( 0.08 %)
156
( 1.40 %)
4.66 0.65 มากที่สุด
4 สถานศึกษานำข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน มาวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ/หรือกลุ่มใหญ่ 7,557
( 67.86 %)
3,106
( 27.89 %)
286
( 2.57 %)
14
( 0.13 %)
157
( 1.41 %)
4.61 0.68 มากที่สุด
5 สถานศึกษานำนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยมาใช้ในการพัฒนาตามบริบท 6,474
( 58.14 %)
3,989
( 35.82 %)
482
( 4.33 %)
19
( 0.17 %)
156
( 1.40 %)
4.49 0.74 มาก
6 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 7,676
( 68.93 %)
3,023
( 27.15 %)
253
( 2.27 %)
11
( 0.10 %)
157
( 1.41 %)
4.62 0.70 มากที่สุด


3.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 3 แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ขาดแคลนครูวิชาเอกปฐมวัย 2,650 23.80
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสอนไม่ตรงวิชาเอก 1,971 17.70
ครูไม่ครบชั้น (ครู 1 คน สอน 2 ระดับชั้น) 3,248 29.17
อื่นๆ ระบุ 597 5.36

3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นตามศักยภาพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,075 76.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,090 8.30
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 2.57
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 573 4.36
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 7.84

รวม

13,135

99.78


3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นตามศักยภาพ
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นตามศักยภาพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 6,664
( 50.73%)
5,010
( 38.14%)
1,130
( 8.60%)
132
( 1.00%)
278
( 2.12%)
4.34 0.82 มาก
2 สถานศึกษามีการดำเนินการที่ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความจำเป็นและพึ่งพาตัวเองได้ 6,191
( 47.13%)
5,330
( 40.58%)
1,258
( 9.58%)
146
( 1.11%)
289
( 2.20%)
4.29 0.83 มาก
3 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ 6,947
( 52.89%)
4,811
( 36.63%)
1,063
( 8.09%)
120
( 0.91%)
273
( 2.08%)
4.37 0.81 มาก
4 สถานศึกษามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs 4,234
( 32.23%)
5,894
( 44.87%)
2,357
( 17.94%)
316
( 2.41%)
413
( 3.14%)
4.00 0.94 มาก
5 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 4,381
( 33.35%)
5,582
( 42.50%)
2,412
( 18.36%)
380
( 2.89%)
459
( 3.49%)
3.99 0.96 มาก
6 สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กพิการ หรือประสาทสัมผัสส่วนที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4,136
( 31.49%)
5,514
( 41.98%)
2,559
( 19.48%)
414
( 3.15%)
591
( 4.50%)
3.92 1.02 มาก

3.4 การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,075 76.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,090 8.30
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 2.57
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 573 4.36
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 7.84

รวม

13,135

99.78


3.4 การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีความพร้อมที่สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 7,089
( 53.97%)
5,190
( 39.51%)
848
( 6.46%)
60
( 0.46%)
27
( 0.21%)
4.46 0.63 มาก
2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวและพื้นที่ 6,973
( 53.09%)
5,449
( 41.48%)
722
( 5.50%)
43
( 0.33%)
27
( 0.21%)
4.46 0.64 มาก
3 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน 6,524
( 49.67%)
5,438
( 41.40%)
1,124
( 8.56%)
93
( 0.71%)
35
( 0.27%)
4.39 0.67 มาก
4 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 7,167
( 54.56%)
5,086
( 38.72%)
861
( 6.56%)
65
( 0.49%)
35
( 0.27%)
4.46 0.66 มาก

3.7 การจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 100.00

รวม

337

100.003.7 การจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบ

ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
การขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
1 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 53
( 15.73 %)
49
( 14.54 %)
74
( 21.96 %)
25
( 7.42 %)
136
( 40.36 %)
2.58 1.51 ปานกลาง
2 ความพร้อมของสถานที่ใช้ฝึกภาคปฏิบัติด้านการประกอบอาชีพ 149
( 44.21 %)
104
( 30.86 %)
25
( 7.42 %)
5
( 1.48 %)
54
( 16.02 %)
3.86 1.41 มาก
3 สถานศึกษามีการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 164
( 48.66 %)
84
( 24.93 %)
34
( 10.09 %)
4
( 1.19 %)
51
( 15.13 %)
3.91 1.40 มาก
4 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสตามหลักสูตร 48
( 14.24 %)
59
( 17.51 %)
71
( 21.07 %)
22
( 6.53 %)
137
( 40.65 %)
2.58 1.51 ปานกลาง
การจัดฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
5 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 187
( 55.49 %)
89
( 26.41 %)
30
( 8.90 %)
7
( 2.08 %)
24
( 7.12 %)
4.21 1.15 มาก
6 สถานศึกษามีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพไว้ในชุดวิชาชีพเดียวกัน 118
( 35.01 %)
104
( 30.86 %)
62
( 18.40 %)
16
( 4.75 %)
37
( 10.98 %)
3.74 1.29 มาก
7 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ 111
( 32.94 %)
79
( 23.44 %)
72
( 21.36 %)
18
( 5.34 %)
57
( 16.91 %)
3.50 1.43 มาก
8 สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ 206
( 61.13 %)
94
( 27.89 %)
17
( 5.04 %)
1
( 0.30 %)
19
( 5.64 %)
4.39 1.00 มาก