นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,118 76.78
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,090 8.27
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 2.56
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 573 4.35
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 7.82

รวม

13,178

100.22


3.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแนวทาง/มาตรการป้องกันเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กหลุดออกจากระบบ 9,178
( 69.65%)
3,671
( 27.86%)
353
( 2.68%)
27
( 0.20%)
28
( 0.21%)
4.66 0.52 มากที่สุด
2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นฐานข้อมูลในการป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันและการปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 8,802
( 66.79%)
3,928
( 29.81%)
469
( 3.56%)
31
( 0.24%)
27
( 0.20%)
4.62 0.57 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 7,959
( 60.40%)
4,621
( 35.07%)
614
( 4.66%)
37
( 0.28%)
26
( 0.20%)
4.54 0.64 มากที่สุด
4 สถานศึกษามีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 9,560
( 72.55%)
3,328
( 25.25%)
328
( 2.49%)
19
( 0.14%)
22
( 0.17%)
4.69 0.53 มากที่สุด
5 สถานศึกษามีการดำเนินการในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหา เพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 8,806
( 66.82%)
3,946
( 29.94%)
448
( 3.40%)
28
( 0.21%)
29
( 0.22%)
4.62 0.58 มากที่สุด
6 สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางและกระบวนการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือมีทักษะอาชีพดำรงชีวิต 8,827
( 66.98%)
3,982
( 30.22%)
397
( 3.01%)
26
( 0.20%)
25
( 0.19%)
4.63 0.54 มากที่สุด

3.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,118 90.51
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.53
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 9.21

รวม

11,179

99.753.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 ครูผู้สอน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครอง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสมวัย 7,556
( 67.59 %)
3,151
( 28.19 %)
285
( 2.55 %)
15
( 0.13 %)
156
( 1.40 %)
4.61 0.66 มากที่สุด
2 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 8,429
( 75.40 %)
2,375
( 21.25 %)
195
( 1.74 %)
8
( 0.07 %)
156
( 1.40 %)
4.69 0.68 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 8,068
( 72.17 %)
2,704
( 24.19 %)
225
( 2.01 %)
9
( 0.08 %)
157
( 1.40 %)
4.66 0.65 มากที่สุด
4 สถานศึกษานำข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน มาวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย และ/หรือกลุ่มใหญ่ 7,587
( 67.87 %)
3,118
( 27.89 %)
286
( 2.56 %)
14
( 0.13 %)
158
( 1.41 %)
4.61 0.68 มากที่สุด
5 สถานศึกษานำนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยมาใช้ในการพัฒนาตามบริบท 6,501
( 58.15 %)
4,003
( 35.81 %)
483
( 4.32 %)
19
( 0.17 %)
157
( 1.40 %)
4.49 0.74 มาก
6 สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 7,708
( 68.95 %)
3,032
( 27.12 %)
254
( 2.27 %)
11
( 0.10 %)
158
( 1.41 %)
4.62 0.70 มากที่สุด


3.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาการสมวัยอย่างมีคุณภาพ

ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 3 แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ขาดแคลนครูวิชาเอกปฐมวัย 2,662 23.81
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสอนไม่ตรงวิชาเอก 1,982 17.73
ครูไม่ครบชั้น (ครู 1 คน สอน 2 ระดับชั้น) 3,263 29.19
อื่นๆ ระบุ 602 5.39

3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นตามศักยภาพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,118 76.78
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,090 8.27
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 2.56
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 573 4.35
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 7.82

รวม

13,178

99.78


3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นตามศักยภาพ
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็นตามศักยภาพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 6,679
( 50.68%)
5,037
( 38.22%)
1,132
( 8.59%)
133
( 1.01%)
276
( 2.09%)
4.34 0.82 มาก
2 สถานศึกษามีการดำเนินการที่ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความจำเป็นและพึ่งพาตัวเองได้ 6,208
( 47.11%)
5,352
( 40.61%)
1,262
( 9.58%)
148
( 1.12%)
287
( 2.18%)
4.29 0.83 มาก
3 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ 6,970
( 52.89%)
4,829
( 36.64%)
1,065
( 8.08%)
122
( 0.93%)
271
( 2.06%)
4.37 0.81 มาก
4 สถานศึกษามีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs 4,248
( 32.24%)
5,917
( 44.90%)
2,364
( 17.94%)
317
( 2.41%)
411
( 3.12%)
4.00 0.94 มาก
5 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 4,395
( 33.35%)
5,607
( 42.55%)
2,417
( 18.34%)
382
( 2.90%)
456
( 3.46%)
3.99 0.96 มาก
6 สถานศึกษามีการพัฒนาเด็กพิการ หรือประสาทสัมผัสส่วนที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4,147
( 31.47%)
5,534
( 41.99%)
2,570
( 19.50%)
419
( 3.18%)
587
( 4.45%)
3.92 1.02 มาก

3.4 การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,118 76.78
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,090 8.27
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 59 0.45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 2.56
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 573 4.35
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,030 7.82

รวม

13,178

99.78


3.4 การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีความพร้อมที่สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 7,117
( 54.01%)
5,200
( 39.46%)
853
( 6.47%)
60
( 0.46%)
27
( 0.20%)
4.46 0.64 มาก
2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวและพื้นที่ 7,001
( 53.13%)
5,464
( 41.46%)
722
( 5.48%)
43
( 0.33%)
27
( 0.20%)
4.46 0.64 มาก
3 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน 6,548
( 49.69%)
5,453
( 41.38%)
1,128
( 8.56%)
93
( 0.71%)
35
( 0.27%)
4.39 0.67 มาก
4 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 7,191
( 54.57%)
5,102
( 38.72%)
864
( 6.56%)
65
( 0.49%)
35
( 0.27%)
4.46 0.66 มาก

3.7 การจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 337 100.00

รวม

337

100.003.7 การจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบ

ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
การขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
1 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 53
( 15.73 %)
49
( 14.54 %)
74
( 21.96 %)
25
( 7.42 %)
136
( 40.36 %)
2.58 1.51 ปานกลาง
2 ความพร้อมของสถานที่ใช้ฝึกภาคปฏิบัติด้านการประกอบอาชีพ 149
( 44.21 %)
104
( 30.86 %)
25
( 7.42 %)
5
( 1.48 %)
54
( 16.02 %)
3.86 1.41 มาก
3 สถานศึกษามีการส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 164
( 48.66 %)
84
( 24.93 %)
34
( 10.09 %)
4
( 1.19 %)
51
( 15.13 %)
3.91 1.40 มาก
4 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสตามหลักสูตร 48
( 14.24 %)
59
( 17.51 %)
71
( 21.07 %)
22
( 6.53 %)
137
( 40.65 %)
2.58 1.51 ปานกลาง
การจัดฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
5 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 187
( 55.49 %)
89
( 26.41 %)
30
( 8.90 %)
7
( 2.08 %)
24
( 7.12 %)
4.21 1.15 มาก
6 สถานศึกษามีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพไว้ในชุดวิชาชีพเดียวกัน 118
( 35.01 %)
104
( 30.86 %)
62
( 18.40 %)
16
( 4.75 %)
37
( 10.98 %)
3.74 1.29 มาก
7 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องเพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้และเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้ 112
( 33.23 %)
79
( 23.44 %)
72
( 21.36 %)
18
( 5.34 %)
56
( 16.62 %)
3.51 1.43 มาก
8 สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ 206
( 61.13 %)
94
( 27.89 %)
17
( 5.04 %)
1
( 0.30 %)
19
( 5.64 %)
4.39 1.00 มาก