นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

4.1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 339 100.00

รวม

339

100.004.1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการถ่ายทอด/ ชี้แจงนโยบายฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ 153
( 45.13 %)
146
( 43.07 %)
32
( 9.44 %)
4
( 1.18 %)
4
( 1.18 %)
4.30 0.77 มาก
2 สถานศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยการ Reskill, Upskill และ New skills ในทุกกลุ่มเป้าหมาย 164
( 48.38 %)
123
( 36.28 %)
43
( 12.68 %)
4
( 1.18 %)
5
( 1.47 %)
4.29 0.84 มาก
3 สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ 78
( 23.01 %)
110
( 32.45 %)
91
( 26.84 %)
22
( 6.49 %)
38
( 11.21 %)
3.50 1.22 มาก
4 สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 70
( 20.65 %)
76
( 22.42 %)
69
( 20.35 %)
40
( 11.80 %)
84
( 24.78 %)
3.02 1.48 ปานกลาง
5 สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) 68
( 20.06 %)
75
( 22.12 %)
66
( 19.47 %)
43
( 12.68 %)
87
( 25.66 %)
2.98 1.48 ปานกลาง
6 สถานศึกษามีการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป 195
( 57.52 %)
104
( 30.68 %)
28
( 8.26 %)
7
( 2.06 %)
5
( 1.47 %)
4.41 0.83 มาก
7 สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการ 239
( 70.50 %)
90
( 26.55 %)
9
( 2.65 %)
1
( 0.29 %)
0
( 0.00 %)
4.67 0.56 มากที่สุด
8 สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นอย่างดี 230
( 67.85 %)
95
( 28.02 %)
12
( 3.54 %)
2
( 0.59 %)
0
( 0.00 %)
4.63 0.59 มากที่สุด
9 สถานศึกษามีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายในทุก ๆ ด้าน 200
( 59.00 %)
116
( 34.22 %)
22
( 6.49 %)
1
( 0.29 %)
0
( 0.00 %)
4.52 0.62 มากที่สุด


4.3 การพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยการ Re-skill , Up-skill และ New skill ในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 339 37.71
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 560 62.29

รวม

899

100.004.3 การพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยการ Re-skill , Up-skill และ New skill ในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยการ Re-skill , Up-skill และ New skill ในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
1 สถานศึกษามีการถ่ายทอด/ ชี้แจงนโยบายฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ 442
( 49.17 %)
365
( 40.60 %)
75
( 8.34 %)
11
( 1.22 %)
12
( 1.33 %)
4.34 0.80 มาก
2 สถานศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยการ Reskill, Upskill และ New skills ในทุกกลุ่มเป้าหมาย 440
( 48.94 %)
337
( 37.49 %)
96
( 10.68 %)
16
( 1.78 %)
16
( 1.78 %)
4.29 0.87 มาก
3 สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ 410
( 45.61 %)
261
( 29.03 %)
126
( 14.02 %)
41
( 4.56 %)
67
( 7.45 %)
4.00 1.20 มาก
4 สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 160
( 17.80 %)
257
( 28.59 %)
219
( 24.36 %)
103
( 11.46 %)
166
( 18.46 %)
3.16 1.34 ปานกลาง
5 สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะอาชีพกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) 124
( 13.79 %)
232
( 25.81 %)
245
( 27.25 %)
119
( 13.24 %)
185
( 20.58 %)
2.99 1.32 ปานกลาง
6 สถานศึกษามีการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป 360
( 40.04 %)
314
( 34.93 %)
145
( 16.13 %)
43
( 4.78 %)
43
( 4.78 %)
4.00 1.08 มาก