นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 9,616 76.62
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,063 8.47
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 60 0.48
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 342 2.73
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 575 4.58
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 922 7.35

รวม

12,550

100.22ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ และจุดเน้นการทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ
1 สถานศึกษามีสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 7,984
( 63.62 %)
4,211
( 33.55 %)
361
( 2.88 %)
11
( 0.09 %)
7
( 0.06 %)
4.60 0.58 มากที่สุด
2 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 7,658
( 61.02 %)
4,464
( 35.57 %)
422
( 3.36 %)
22
( 0.18 %)
8
( 0.06 %)
4.57 0.58 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารและประชาสัมพันธ์โครงการ 7,752
( 61.77 %)
4,284
( 34.14 %)
513
( 4.09 %)
20
( 0.16 %)
5
( 0.04 %)
4.57 0.59 มากที่สุด
4 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไว้เป็นหมวดหมู่ในระบบฐานข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น 5,615
( 44.74 %)
5,578
( 44.45 %)
1,291
( 10.29 %)
76
( 0.61 %)
14
( 0.11 %)
4.33 0.68 มาก
5 สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 7,280
( 58.01 %)
4,503
( 35.88 %)
741
( 5.90 %)
39
( 0.31 %)
11
( 0.09 %)
4.51 0.64 มากที่สุด
6 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้สารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับผู้บริหาร 6,204
( 49.43 %)
5,453
( 43.45 %)
864
( 6.88 %)
42
( 0.33 %)
11
( 0.09 %)
4.42 0.61 มาก
การทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7 สถานศึกษามีการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและทรัพยากรที่มี และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 6,500
( 51.79 %)
5,257
( 41.89 %)
767
( 6.11 %)
37
( 0.29 %)
13
( 0.10 %)
4.45 0.61 มาก
8 สถานศึกษามีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยความสมัครใจ 6,903
( 55.00 %)
4,969
( 39.59 %)
670
( 5.34 %)
23
( 0.18 %)
9
( 0.07 %)
4.49 0.61 มาก