นโยบายที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 9,574 76.54
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,063 8.50
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 60 0.48
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 342 2.73
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 575 4.60
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 922 7.37

รวม

12,508

100.22ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 2 ระดับการปฏิบัติตามจุดเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ และจุดเน้นการทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ รายการ ระดับการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
แปลผล
5 4 3 2 1
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ
1 สถานศึกษามีสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี 7,959
( 63.63 %)
4,195
( 33.54 %)
360
( 2.88 %)
11
( 0.09 %)
7
( 0.06 %)
4.60 0.58 มากที่สุด
2 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 7,631
( 61.01 %)
4,449
( 35.57 %)
422
( 3.37 %)
22
( 0.18 %)
8
( 0.06 %)
4.57 0.57 มากที่สุด
3 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารและประชาสัมพันธ์โครงการ 7,727
( 61.78 %)
4,268
( 34.12 %)
512
( 4.09 %)
20
( 0.16 %)
5
( 0.04 %)
4.57 0.59 มากที่สุด
4 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไว้เป็นหมวดหมู่ในระบบฐานข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น 5,595
( 44.73 %)
5,561
( 44.46 %)
1,286
( 10.28 %)
76
( 0.61 %)
14
( 0.11 %)
4.33 0.68 มาก
5 สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 7,259
( 58.03 %)
4,484
( 35.85 %)
739
( 5.91 %)
39
( 0.31 %)
11
( 0.09 %)
4.51 0.64 มากที่สุด
6 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้สารสนเทศเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับผู้บริหาร 6,183
( 49.43 %)
5,433
( 43.44 %)
863
( 6.90 %)
42
( 0.34 %)
11
( 0.09 %)
4.42 0.61 มาก
การทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ ทั้งในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7 สถานศึกษามีการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและทรัพยากรที่มี และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 6,478
( 51.79 %)
5,241
( 41.90 %)
763
( 6.10 %)
37
( 0.30 %)
13
( 0.10 %)
4.45 0.61 มาก
8 สถานศึกษามีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยความสมัครใจ 6,880
( 55.00 %)
4,952
( 39.59 %)
668
( 5.34 %)
23
( 0.18 %)
9
( 0.07 %)
4.49 0.61 มาก
9 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้าง ความเชื่อมโยงของการทำงานแบบบูรณาการ/เครือข่าย 6,208
( 49.63 %)
5,312
( 42.47 %)
962
( 7.69 %)
42
( 0.34 %)
8
( 0.06 %)
4.41 0.65 มาก
10 สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 7,764
( 62.07 %)
4,205
( 33.62 %)
537
( 4.29 %)
19
( 0.15 %)
7
( 0.06 %)
4.57 0.60 มากที่สุด
11 สถานศึกษาเปิดโอกาสหรือมีช่องทางให้ชุมชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน 8,134
( 65.03 %)
3,878
( 31.00 %)
483
( 3.86 %)
27
( 0.22 %)
10
( 0.08 %)
4.60 0.61 มากที่สุด
12 สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่ช่วยในการกำกับติดตามและประเมินผล 7,198
( 57.55 %)
4,610
( 36.86 %)
669
( 5.35 %)
43
( 0.34 %)
12
( 0.10 %)
4.51 0.63 มากที่สุด


ส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 4 แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ
ครูและบุคลากรมีภาระงานอื่น ๆ มาก ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง 5,776 46.18
ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน 3,885 31.06
ขาดงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 7,015 56.08
สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 6,091 48.70
ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุม 4,440 35.50
อื่น ๆ 116 0.93