ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ รต.66) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 บันทึข้อมูลโดย: นางศุภสิริโสภา นิติยะโยธิน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพ