สำหรับหน่วยรับตรวจ
ปิดการบันทึกข้อมูล ในระดับสถานศึกษา