ระบบสารสนเทศ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

18 ภาค

สตผ.สป.ศธ.

รายละเอียด

77 จังหวัด

สตผ.สป.ศธ.

รายละเอียด

55,651 สถานศึกษา

สตผ.สป.ศธ.

รายละเอียด

รายงานสรุปข้อมูล สถานศึกษาตามระบบ การจัดการศึกษา

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จำแนกตามสังกัด

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นประถมศึกษา

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปลาย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 สพฐ.

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 สช.

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 สช.

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) สกร.