ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1032650003
โรงเรียน : หนองโตงสุรวิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพป.สุรินทร์ เขต 1
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตตรวจราชการ : 13

การลงตรวจพื้นที่

รายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน
1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning)
  1) สภาพความก้าวหน้า
     การนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ระบุ
     

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา

     การนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบุ
     

กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

     อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
     
  2) ปัญหาและอุปสรรค
     ด้านครูผู้สอน
           ครูไม่ได้รับการอบรม/พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning
           ครูขาดขวัญ กำลังใจ หรือแรงกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอน
           ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
           ครูมีภาระงานมาก
           อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ
     ด้านการบริหารจัดการ
           ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
           นโยบายขาดความต่อเนื่อง
           ขาดการมีส่วนร่วม
           ขาดการนิเทศ ติดตาม หรือผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
     ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์
           ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน
           เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
           ขาดผู้ดูแล หรือซ่อมแซมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
     อื่นๆ ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  
    ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning จากหน่วยงานต่างๆ ภายนอกรวมถึงภายในโรงเรียนที่จัดขึ้น โดยการสนับสนุน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความสามารถและมีความรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  ในการให้ความรู้และคำแนะนำ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning  ให้ชัดเจนและเกิดประโยชน์แก่นักเรียนสุงสูด มีการสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกในครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ในโครงการของกลุ่มบริหารวิชาการ มีการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเพื่อให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคล
  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
1.2 การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
  1) สภาพความก้าวหน้า
      สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่แสดงถึงความตระหนักและเห็นคุณค่าในประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน
      สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นโดยรักษาสิทธิของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น และรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสิ่งแวดล้อม
      สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนกำกับตนเองในการใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัว
      สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใฝ่ทำความดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ
      สถานศึกษาได้พัฒนาสื่อที่ทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
      สถานศึกษามีการบูรณาการด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสถานศึกษาอื่น
      สถานศึกษาเปลี่ยนวิธีการสอนเป็น แนว Active learning และเสริมทักษะในการค้นคว้าหาความรู้กระแสหลัก กระแสรองในทางประวัติศาสตร์ให้เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
      สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนคิดเป็น วิจารณ์เนื้อหาได้ แลแสร้างองค์ความรู้ใหม่
      สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนไม่ให้ผู้เรียนเบื่อที่จะเกิดการวิเคราะห์เรียนรู้ สิ่งรอบตัวแม้บางเนื้อหาที่ผู้เรียนเห็นในหนังสือเรียน ไม่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้น
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ - นักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงความเคารพสามสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี และด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาที่ตนนับถือ - นักเรียนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนมีกิจกรรมในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรม นำหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง ประธานชุมนุม ดังเช่นการเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ที่ผ่านมา นักเรียนได้ฝึกการใช้สิทธิ์ ตามขั้นตอนคือ แสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหากากบาท หย่อนบัตรเลือกตั้ง เข้าออกให้ถูกตามช่องทางที่กำหนดให้ - นักเรียนร่วมปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนจึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการฝึกการใช้จ่ายเงินในสิ่งที่จำเป็นด้วยตนเอง ปลูกฝังนิสัยการออม ในโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียน นักเรียนจะนำเงินออมมาฝากกับครูประจำชั้น และจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมารับเงินออมทุกวันศุกร์ - กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเสริมตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่สิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น” ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนตั้งแต่สายชั้นอนุบาล1-สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสม เช่น โครงการสู่ร่มอาราม (พานักเรียนเข้าไปเรียนรู้หลักธรรมและปฏิบัติจริงที่วัด) โครงการร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาที่วัดจุมพลสุทธาวาส ร่วมงานประเพณีลอยกระทง โดยขอรับบริจาคกระทงและรางวัลสอยดาว จากผู้ปกครองเพื่อนำไปมอบให้กับทางวัดต่างๆในชุมชน เป็นประจำทุกปี การเพื่อปลูกฝังต้นกล้าในการทำความดี มุ่งเน้นให้นักเรียนใฝ่ทำความดีในชีวิตประจำวัน และอยู่กับผู้อื่นด้วยดีบนหลักปฏิบัติของศาสนาที่นับถือ
  2) ปัญหาและอุปสรรค
     ด้านครูผู้สอน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
           ครูขาดการพัฒนาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้น่าสนใจ
           ครูยังไม่มีความพร้อมในการนำเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อออนไลน์ หรือเทคโนโลยีมาประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
           ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning มาประยุกต์ใช้
           ครูผู้สอนมีภาระงานมาก
           อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ
     ด้านการบริหารจัดการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
           ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย
           นโยบายขาดความต่อเนื่อง
           ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ปกครอง สถานศึกษาและผู้เรียนในการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย
           ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพราะคิดว่าน่าเบื่อ ไม่ทันสมัย
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
     ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
           บริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาขาดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจ
           ขาดสื่อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
      อื่นๆ ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  

   ครูต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อสื่อที่ทันสมัย เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างครูและเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องช่วยให้ผู้เรียนได้สืบค้น เกิดกิจกรรมที่มีความร่วมมือกัน โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้แนะนำ โดยครูต้องมีความกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้สนับสนุนการสอนได้หลายแบบครูยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกเป็นจำนวนมาก และสถานศึกษาก็ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของครู

  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาสนามหลวง มีนักเรียนสอบมากเป็นลำดับที่ที่ 7 ระดับประเทศ

  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
  1) สภาพความก้าวหน้า
     (1) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางภาษาหรือไม่
           ได้รับการพัฒนา
           ไม่ได้รับการพัฒนา (ข้ามไปตอบข้อ (5)
     (2) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางภาษาโดยหน่วยงานใด
           สพฐ./สอศ./สช./กศน.
           สพป./สพม./ศธจ./กศจ.จังหวัด
           หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย
           อื่นๆ ระบุ
     (3) เมื่อได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางภาษา ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่
           ได้นำไปใช้ ระบุ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative Language Teaching เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้มากที่สุด เช่นกิจกรรม five minute check in ให้นักเรียนและครูได้มีการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษก่อนเข้าห้องเรียนอย่างน้อยวันละ 1 ประโยค และกิจกรรม five minute check out สื่อสารภาษาอังกฤษก่อนออกจากห้องเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้มากที่สุด เพื่อฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เช่นการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างๆ กิจกรรมนำเสนอความรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง หรือช่วงพักกลางวัน กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
           ไม่ได้นำไปใช้
     (4) ครูมีการนำสมรรถนะด้านภาษาไปขยายผลให้กับครูใน/นอกสถานศึกษาหรือไม่อย่างไร
           มี ระบุ ครูมีการขยายผลการนำสมรรถนะด้านภาษาไปขยายผลให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น การจัดอบรมพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Acyive Learning ให้ครูในสถานศึกษาและร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จัดการอบรมให้ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ตลอดจนการร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning
           ไม่มี
     (5) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางด้านดิจิทัลหรือไม่
           ได้รับ
           ไม่ได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 2)
     (6) ครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะทางด้านดิจิทัลโดยหน่วยงานใด
           สพฐ./สอศ./สช./กศน.
           สพป./สพม./ศธจ./กศจ.จังหวัด
           หน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย
           อื่นๆ ระบุ
     (7) ครูมีการนำสมรรถนะด้านดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร
           มี ระบุ ครูมีการนำสมรรถนะด้านดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน ทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น สื่อ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ คลิปวีดีโอการสอน สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ครูมีการใช้แพลทฟอร์มที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้คลิปวีดีโอการสอนทุกสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
           ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 2)
     (8) ครูสามารถนำสมรรถนะด้านดิจิทัลไปขยายผลให้กับครูใน/นอกสถานศึกษาได้หรือไม่อย่างไร
           ได้ ระบุ ครูสามารถนำสมรรถนะด้านดิจิทัลไปขยายผลให้ครูในสถานศึกษาโดย การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัลต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การอบรมการใช้ platform และสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ ยุค New Normal การอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ การอบรมสร้างวีดีโอการสอน เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายการจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการสนับสนุนครูในโรงเรียนที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่สามารถเป็นต้นแบบได้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการขยายผลความรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์การใช้สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน การอบรมการใช้สื่อออนไลน์จากระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ไม่ได้
  2) ปัญหาและอุปสรรค
     ด้านครูผู้สอน
           ครูขาดการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
           ครูขาดขวัญและกำลังใจ หรือแรงกระตุ้นพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
           ครูมีภาระงานมาก
           อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ
     ด้านการบริหารจัดการ
           นโยบายขาดความต่อเนื่อง
           ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา
           ขาดงบประมาณสนับสนุน
           ขาดการนิเทศ ติดตาม
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
     ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์
           ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
           เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อุปกรณ์ไม่ทันสมัย
           ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  

สถานศึกษามีการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เช่นการยกย่องชมเชยมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่จัดทำคลิปวีดีโอการสอน คัดเลือกผลงานวีดีโอการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างเพื่อประกวดรับรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลงานนวัตกรรมสื่อการสอนของครูเพื่อเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน ปรับลดภาระงานของครูตามความเหมาะสมโดยการจ้างบุคลากรเพิ่มตามขีดความสามารถของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ครูมีเวลาในการจัดกิจกรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA)
  1) สภาพความก้าวหน้า
     (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ว.9 (PA) และวิธีการอยู่ในระดับใด
           มากที่สุด
           มาก
           ปานกลาง
           น้อย
           น้อยที่สุด
     (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการชี้แจงหรือหาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ว.9 (PA) จากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
           เว็ปไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
           หน่วยงานต้นสังกัดชี้แจง
                สพฐ. (สพป./สพม.)
                สอศ.
                กศน.
                สช.
           เพื่อนร่วมงาน
           สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
           เว็ปไซต์ อาทิ ครูบ้านนอกดอทคอม, ครูไทย, ครูวันดีดอทคอม, สถานนีครูดอทคอม
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ โรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ PA
     (3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ ว.9 (PA)..... (ข้อความ)
     

เป็นหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลกับผู้เรียนโดยแท้จริง เป็นการพัฒนางานในรูปแบบใหม่ที่ครูต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอีกมาก แต่หากให้ถ่ายคลิปการสอนเพื่อส่งประเมินหรือเลื่อนวิทยฐานะ อาจเป็นปัญหากับครูผู้สอนที่ต้องวิตกกังวลกับการวางแผนการถ่ายคลิป อาจทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สำเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ควรมีทางเลือกในการประเมินที่หลากหลายเพื่อเหมาะสมกับครูและผู้เรียน  

  2) ปัญหาและอุปสรรค
      ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบุ
      ด้านการประเมินวิทยฐานะ ระบุ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพราะเป็นเรื่องใหม่ ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
      ด้านการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินบ่อย ทำให้มีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน ระบุ ครูยังมีความสับสนในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์วิทยฐานะเดิมไปสู่การเปลี่ยนผ่าน
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  3) หน่วยงาน/สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร โรงเรียนได้แก้ปัญหาด้านการประเมินวิทยฐานะ และด้านนโนบายประเมินวิทยฐานะ ขาดความต่อเนื่อง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจเรื่อง หลักเกณฑ์ข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำข้อตกลงในการพัฒนางานได้ทุกคน
  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว.9 (PA) อยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
1.5 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)
  1) สภาพความก้าวหน้า
     (1) สภาพความก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย (มีเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมิน หรือตัวเลือกประเด็นหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในนโยบายนี้ เพื่อประกอบความก้าวหน้าความสำเร็จ)
          กลุ่มทั่วไป (Standard) สาขาวิชา
          
          กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert) สาขาวิชา
          
          กลุ่มความเป็นเลิศ) (Excellent Center) สาขาวิชา
          
          กลุ่มศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชา
          
     (2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) อยู่ในระดับใด
           ดีมาก
           ดี
           ปานกลาง
           พอใช้
     (3) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
           สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพบริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
           มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
           สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาชีพ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของครู และผู้เรียน
           หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงสมรรถนะอาชีพในการท างานสู่ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา หรือมาตรฐานอาชีพตามที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานกำหนดไว้ ในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
           ครูมีสมรรถนะทางวิชาชีพที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่สถานประกอบการใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนมีทักษะการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้
           ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
           สถานศึกษาเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชา ที่มีความเป็นเลิศ ให้กับผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ
           สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา เหมาะสมกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนการสอน โดยมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมสาขาวิชา
      นโยบายขาดความต่อเนื่อง
      ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน
      ขาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
      ผู้เรียนมีสมรรถนะไม่ตรงตามหลักสูตรกำหนด กับความต้องการของสถานประกอบการ
      สถานศึกษาขาดการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์
      ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนและการรับรองที่เอื้อต่อการพัฒนารายบุคคล
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  
  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
1.6 ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1) สภาพความก้าวหน้า
     1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ
           ครบทุกประเภทภัยคุกคาม
           บางประเภทภัยคุกคาม
                ภัยยาเสพติด
                ภัยความรุนแรง
                ภัยพิบัติต่างๆ
                อุบัติเหตุ
                โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น CVID-19 เป็นต้น)
                ฝุ่น PM 2.5
                การค้ามนุษย์
                การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
                อาชญากรรมไซเบอร์
           ไม่มี
     2) การบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาได้ดำเนินงานหรือได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
           กระทรวงศึกษาธิการ
           กระทรวงสาธารณสุข
           กรมการปกครอง
           ภาคเอกชน
           อื่นๆ (ระบุ)
     3) สถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรบ้าง
           มีโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม”บริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โดยความร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โรงพยาบาลสุรินทร์ องค์กรบริหารส่วนตำบลนอกเมือง และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุรินทร์
           ไม่มี
     4) สถานศึกษามีแผนการดำเนินงาน/แผนเผชิญเหตุ/แนวทาง/คู่มือเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษา
           มี....โรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ได้จัดทำแผนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนเผชิญเหตุรวมถึง การตรวจคัดครอง สังเกตอาการ และการส่งต่อกรณีพบผู้ป่วยยืนยันในโรงเรียน โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โรงพยาบาลสุรินทร์ องค์กรบริหารส่วนตำบลนอกเมือง และ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุรินทร์
           ไม่มี
     5) ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
           ครบทุกประเภทภัยคุกคาม
           บางประเภทภัยคุกคาม
                ภัยยาเสพติด
                ภัยความรุนแรง
                ภัยพิบัติต่างๆ
                อุบัติเหตุ
                โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ (เช่น CVID-19 เป็นต้น)
                ฝุ่น PM 2.5
                การค้ามนุษย์
                การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
                อาชญากรรมไซเบอร์
           ไม่มี
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      ผู้บริหารขาดความตระหนักในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้กับผู้เรียน
      ครูขาดขวัญกำลังใจ การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  
  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
2.1 การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษา และติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา
  1) สภาพความก้าวหน้า
      สถานศึกษามีการค้นพบเด็กวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน..............คน (ตัวเลข) 1 คน
      การติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา สำหรับเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ จำนวน ................คน (ตัวเลข) 1 คน
          กศน. จำนวน................คน (ตัวเลข)
          อาชีวศึกษา จำนวน ...........คน (ตัวเลข)
      การติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา สำหรับเด็กที่อายุเกิน 15 ปี จำนวน.............คน (ตัวเลข)
          กศน. จำนวน................คน (ตัวเลข)
          อาชีวศึกษา จำนวน ...........คน (ตัวเลข)
          เข้าทำงานสถานประกอบการ จำนวน...............คน (ตัวเลข)
          ประกอบอาชีพอื่นๆ จำนวน ................คน (ตัวเลข)
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      ด้านเศรษฐกิจ รายได้ของครอบครัว
      การย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง
      ความไม่พร้อมของผู้เรียน ด้านสติปัญญา ร่างกาย ฯลฯ
      ปัญหาของครอบครัว (หย่าร้าง /แยกกันอยู่)
      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
      อื่นๆ (ถ้ามี)
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  

- โรงเรียนช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และเด็กยากจนและเด็กยากจนพิเศษจะมีเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน โดย กสศ. และ สพฐ.

    - เพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กเป็นสำคัญ ปรับให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการทางการเรียนรู้

        - ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินชีวิตในช่วงการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษา  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
2.2 การดูแลเด็กปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา
  1) สภาพความก้าวหน้า
     (1) ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด
          จำนวน.............คน (ตัวเลข) จำแนกเป็น 110 คน
          ผู้เรียนปกติ จำนวน..........คน (ตัวเลข) 110 คน
          ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จำนวน.............คน (ตัวเลข) 0 คน
     (2) ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน
          จำนวน..............คน (ตัวเลข) 107 คน
          คิดเป็นร้อยละ........... (เทียบจากผู้เรียนปกติ) (ตัวเลข) 97.27 คน
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      ขาดแคลนครูวิชาเอกปฐมวัย
      ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสอนไม่ตรงวิชาเอก
      ครูไม่ครบชั้น (ครู 1 คน สอน 2 ระดับชั้น)
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  

จ้างครูช่วยสอน เอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษา และติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  


  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
2.3 การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา
  1) สภาพความก้าวหน้า
      ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา เข้าถึงบริการการศึกษา
      ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น โปรดระบุรายละเอียด      

โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น

พิเศษทั้ง 9 ประเภท ในรูปแบบการจัดการเรียนร่วม โดยผ่านกระบวนการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาสมรรถภาพให้กับนักเรียนนั้น ได้มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมทั้ง การจัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP)  อีกทั้ง ได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนได้ปรับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและเวลาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน

      สถานศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สำหรับเด็กพิการเรียนรวม (9 ประเภท) และผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการจัดการศึกษา
      สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนเด็กด้อยโอกาส โดยให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      สถานศึกษา/ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ขาดความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน
      ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อความบกพร่องของเด็กและการส่งเด็กเข้ารับการพัฒนาในสถานศึกษา
      การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน เป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  

     จากปัญหาและอุปสรรค ในข้อ 2) ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ไม่ดี

ต่อความบกพร่องของเด็กและการส่งเด็กเข้ารับการพัฒนาในสถานศึกษา

     -  โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” มีระบบบริหารจัดการเรียนร่วม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร

โรงเรียนหรือผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญ ครู ครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก ที่ทำงานร่วมกัน    ซึ่ง ครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ และครู เป็นผู้ที่จบทางด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง คอยให้คำแนะนำ ปรึกษา และประเมินพัฒนาการเบื้องต้น ให้กับผู้ปกครอง อีกทั้งโรงเรียนได้ทำงานควบคู่ไปกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ  

      จากปัญหาและอุปสรรค ในข้อ 2)  การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน เป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

       -  โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” มีระบบบริหารจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในรูปแบบ  ON HAND  และ ON LINE  โดยให้ผู้ปกครองมารับใบงานและเรียนรู้ผ่านการสอนจากคลิปวิดีโอ สื่อการสอน ออนไลน์ และติดตามการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ


  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษาของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  

           -  โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”  จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง 9 ประเภท ในรูปแบบการจัดการเรียนร่วม  โดยบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง SEAT  ซึ่งมีแนวทางดำเนินงานจัดการเรียนร่วม  2 กลุ่ม ดังนี้

              กลุ่มที่ 1  กลุ่มห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก  โดยมีกระบวนการรับนักเรียน  คือ นักเรียนที่ส่งต่อจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์และนักเรียนที่ผู้ปกครองมาสมัครเรียนที่โรงเรียนด้วยตนเอง โดยมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

         -  ประวัติห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ขอใช้สถานที่ภายในโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

          -  ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และได้เปิดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์  ตามนโยบายของสำนักงาน

          -  การดำเนินงานห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนหนองโตง  “สุรวิทยาคม” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์   โรงเรียนมีระบบการบริหารดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือและประสานงานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

                 ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” จัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 ห้องเรียน

                         ห้องเรียนออทิสติก 1 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน 5 ทักษะ 

                         ห้องเรียนออทิสติก 2 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐาน 5 ทักษะและเพิ่มทักษะทางวิชาการเข้าไปเป็นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้  

                         ห้องเรียนออทิสติก 3 มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ

              กลุ่มที่ 2 กลุ่มการจัดการเรียนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ นักเรียนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือผ่านการคัดกรองมาจากโรงเรียนเดิมและนักเรียนที่ไม่เคยผ่านการคัดกรอง  ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ  โดยมี โครงการพัฒนาการเรียนร่วม (ห้องบริการสอนเสริมทางวิชาการ)  เป็นกิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยเน้นหนักเรื่องการอ่านเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการในด้านการอ่านให้ดีขึ้น โดยสามารถอ่านหนังสือได้ใกล้เคียงระดับชั้นที่เรียนในปัจจุบัน

            -  จากผลการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาโรงเรียนหนองโตง  “สุรวิทยาคม”  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ข้อมูลจากระบบ  SET  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  พบว่า มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ จำนวน 153 คน ด้านสติปัญญา 11 คน  และด้านออทิสติก 35 คน รวมทั้งสิ้น  199 คน         

  5) ท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใดของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
3. ด้านความร่วมมือ
3.1 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่
  1) สภาพความก้าวหน้า
     ตามแนวทางปฏิบัติจัดการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
          ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
                ไม่มีความร่วมมือ
                มีความร่วมมือ
                     ในพื้นที่บริการ
                     นอกพื้นที่บริการ/นอกจังหวัด
                     ต่างประเทศ
          ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
                ไม่มีความร่วมมือ
                มีความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น
                     การพัฒนาหลักสูตร
                     การพัฒนาครู
                     การพัฒนานักเรียนนักศึกษา
                     การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
     (1) ด้านคุณภาพหลักสูตร
          (1.1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
          (1.2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
          (1.3) ด้านทรัพยากรการจัดอาชีวศึกษา ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพื้นที่ อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
          (1.4) ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
          (1.5) ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ระบบทวิภาคีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
     (2) ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
          (2.1) ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
          (2.2) ด้านทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนผ่านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
          (2.3) ด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับใด
                ดีมาก
                ดี
                ปานกลาง
                ปรับปรุง
  2) ปัญหาและอุปสรรค
     ด้านครูผู้สอน
           ครูไม่เข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           ครูขาดขวัญและกำลังใจ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           อื่น ๆ (ถ้ามี) ........................................ (ข้อความ)
     ด้านการบริหารจัดการ
           สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง
           ผู้เรียน และผู้ปกครองไม่เข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
           สถานประกอบการมีข้อจำกัดในการรับผู้เรียนเข้ารับการฝึกวิชาชีพ
           อื่นๆ (ถ้ามี)............................................... (ข้อความ)
     ด้านผู้เรียน
           ผู้เรียนขาดทักษะ Sft Skill
           ผู้เรียนไม่ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
           ผู้เรียนเลือกฝึกวิชาชีพใกล้บ้าน ซึ่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
           ค่าใช้จ่ายในการฝึกวิชาชีพ
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
      อื่นๆ ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  
  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ผ่านศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ของสถานศึกษาท่าน ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)
  1) สภาพความก้าวหน้า
     ด้านหลักสูตร
           หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re-skill/Up-Skill/New skills
               จำนวน.................หลักสูตร (ตัวเลข)
               จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน (ตัวเลข)
           หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
               จำนวน.................หลักสูตร (ตัวเลข)
               จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน (ตัวเลข)
           หลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
               จำนวน.................หลักสูตร (ตัวเลข)
               จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน (ตัวเลข)
           หลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
               จำนวน.................หลักสูตร (ตัวเลข)
               จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน (ตัวเลข)
           หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
               จำนวน.................หลักสูตร (ตัวเลข)
               จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน (ตัวเลข)
           อื่นๆ ระบุ
               จำนวน.................หลักสูตร (ตัวเลข)
               จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา .....................คน (ตัวเลข)
     ด้านกระบวนการพัฒนา
           แบบอบรม/สัมมนา แบบรวมกลุ่ม มีวิทยากรบรรยาย
           แบบสื่อออนไลน์ ผ่านระบบ Zm หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
           แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง
           อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      ระยะเวลาในการพัฒนาไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่จัดสรร
      นโยบายขาดความต่อเนื่อง
      ขาดการมีส่วนร่วม
      ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละหลักสูตร
      วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย
      รูปแบบการพัฒนายังยึดติดกับเนื้อหามากกว่าทักษะกระบวนการ
      อื่นๆ ระบุ
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  
  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่านที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
4. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.1 การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
  1) สภาพความก้าวหน้า
     (1) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
          (1.1) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา
                สถานศึกษามีการจัดทำ/นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา ทุกระดับการศึกษา ระบุ การจัดทำคลิปการสอน, การทำสื่อใบงานจาก Google Sheet Facebook, Line, Google Classroom,.
                ครูได้รับการพัฒนาการจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
                สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน โดยการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
     (2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
           On-Site (การจัดการเรียนการสอนตามปกติ)
           On Air (การเรียนการสอนผ่านทีวี/ผ่านระบบดาวเทียม/ระบบเคเบิลทีวี/ระบบ IPTV/ระบบ Zoom)
           Online (การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต)
           On Hand (การจัดการเรียนการสอนโดยนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง)
           On-Demand (การเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ DLTV ช่อง Youtube และแอพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และอื่นๆ)
           รูปแบบผสมผสาน ระบุ On-line On-Air On Hand On-Demand
  2) ปัญหาและอุปสรรค
      ครูขาดการพัฒนาในการจัดทำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
      ครูไม่มีความชำนาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
      ผู้เรียนขาดแคลนอุปกรณ์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน
      ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในการเรียน
      อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องทำงานไม่มีเวลาดูแลนักเรียนในช่วงระหว่างเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนหลายคนขาดโอกาสในการเรียนรู้
  3) สถานศึกษามีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุตามข้อ 2) อย่างไร
  

โรงเรียนจัดการอบรมพัฒนากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล ออนไลน์ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน ผ่านระบบออนไลน์และ ออนไซต์

  4) นวัตกรรม/รูปแบบ/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ของสถานศึกษาท่าน ที่ท่านคิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี) ** แนบไฟล์ภาพ หรือรายละเอียด
  
  5) ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามนโยบายอยู่ในระดับใด
      พึงพอใจมากที่สุด
      พึงพอใจมาก
      พึงพอใจปานกลาง
      พึงพอใจน้อย
      พึงพอใจน้อยที่สุด
Connect Error (1049) Unknown database 'db_sp_onet'