SCHOOL MAPS

SCHOOL INFO

สถานศึกษา/จังหวัด ควบคุม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ [ สุราษฎร์ธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
3 วัดคีรีวง [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
5 เซนต์เมรี่ [ อุดรธานี ]
รายงาน
6 อุดรวิทยา [ อุดรธานี ]
รายงาน
7 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอุ่มจาน [ อุดรธานี ]
รายงาน
9 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
10 บ้านเชียงพิณ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
11 ภูพานวิทยา [ อุดรธานี ]
สพม.อุดรธานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
12 บ้านโนนสว่าง [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
13 อนุบาลอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
14 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
15 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี [ อุดรธานี ]
รายงาน
16 บ้านหนองตะไก้ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
17 อุดรธานีพิทยาคม [ อุดรธานี ]
สพม.อุดรธานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
18 บริบาลภูมิเขตต์ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
19 บ้านบ่อปัทม์ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งฝน [ อุดรธานี ]
รายงาน
21 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
22 โยธินบำรุง [ นครศรีธรรมราช ]
สพม.นครศรีธรรมราช
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
23 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) [ กำแพงเพชร ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
24 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ [ กำแพงเพชร ]
สพม.กำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
25 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ [ นครสวรรค์ ]
รายงาน
26 นครสวรรค์ [ นครสวรรค์ ]
สพม.นครสวรรค์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
27 ราชประชานุเคราะห์ 20 [ ชุมพร ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
28 บ้านจันทึง [ ชุมพร ]
สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
29 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร [ ชุมพร ]
รายงาน
30 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหาดทรายรี [ ชุมพร ]
รายงาน
31 สามัคคีวัฒนา [ ชุมพร ]
สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
32 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) [ อุทัยธานี ]
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
33 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
รายงาน
34 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา [ ยะลา ]
รายงาน
35 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา [ ยะลา ]
รายงาน
36 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน [ ยะลา ]
รายงาน
37 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกรงปินัง [ ยะลา ]
รายงาน
38 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
39 บ้านบาละ [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
40 บ้านวังศิลา [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
41 ธารโตวัฑฒนวิทย์ [ ยะลา ]
สพม.ยะลา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
42 กาบังพิทยาคม [ ยะลา ]
สพม.ยะลา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
43 เกาะพะงันศึกษา [ สุราษฎร์ธานี ]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
44 บ้านเกาะเต่า [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
45 บ้านหาดริ้น [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
46 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะพะงัน [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
47 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
48 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
49 วัดอมรินทราราม [ กรุงเทพมหานคร ]
สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
50 ศรีแสงธรรม [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
51 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
รายงาน
52 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) [ อำนาจเจริญ ]
สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
53 ปทุมราชวงศา [ อำนาจเจริญ ]
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
54 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด [ ตาก ]
รายงาน
55 ราชประชานุเคราะห์ 37 [ กระบี่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
56 อุทยานศึกษากระบี่ [ กระบี่ ]
รายงาน
57 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร [ ชุมพร ]
รายงาน
58 มาบอำมฤตวิทยา [ ชุมพร ]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
59 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ [ ชุมพร ]
สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
60 วัดนาคปรก [ กรุงเทพมหานคร ]
สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
61 กำแพง [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
62 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ [ สุรินทร์ ]
รายงาน
63 หนองโตงสุรวิทยาคม [ สุรินทร์ ]
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
64 สุรวิทยาคาร [ สุรินทร์ ]
สพม.สุรินทร์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
65 อนุบาลสุรินทร์ [ สุรินทร์ ]
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
66 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
67 ศิริวรรณศึกษา [ ตาก ]
รายงาน
68 อนุบาลสิริโรจนา [ ตาก ]
รายงาน
69 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
70 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนสูง [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
71 ศธจ.กาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
72 กุฉินารายณ์ [ กาฬสินธุ์ ]
สพม.กาฬสินธุ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
73 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
74 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) [ ตาก ]
รายงาน
75 บ้านยือนัง [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
76 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง [ ระนอง ]
รายงาน
77 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง [ ระนอง ]
รายงาน
78 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง [ ระนอง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
79 บ้านบางกลาง [ ระนอง ]
สพป.ระนอง
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
80 บ้านนกงาง [ ระนอง ]
สพป.ระนอง
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
81 ราษฎร์บำรุง [ นครศรีธรรมราช ]
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
82 วัดดอนมะปราง [ นครศรีธรรมราช ]
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
83 ราชประชานุเคราะห์ 36 [ ภูเก็ต ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
84 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง [ ตรัง ]
รายงาน
85 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง [ ตรัง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
86 วัดสาริการาม [ ตรัง ]
สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
87 บ้านโคกชะแง้ [ ตรัง ]
สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
88 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง [ ตรัง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
89 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง [ ตรัง ]
รายงาน
90 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง [ ตรัง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
91 ราชประชานุเคราะห์ 38 [ ระนอง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
92 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออัมพวา [ สมุทรสงคราม ]
รายงาน
93 บ้านฉู่ฉี่ [ สมุทรสงคราม ]
สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
94 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) [ สมุทรสงคราม ]
สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
95 ท้ายหาด [ สมุทรสงคราม ]
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
96 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
97 ศธจ.สมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
รายงาน
98 สารสาสน์วิเทศออนซี [ เพชรบุรี ]
รายงาน
99 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย [ เพชรบุรี ]
รายงาน
100 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุ้มผาง [ ตาก ]
รายงาน
101 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด [ ตาก ]
รายงาน
102 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
รายงาน
103 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
รายงาน
104 นวมราชานุสรณ์ [ นครนายก ]
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
105 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ [ นครนายก ]
สพป.นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
106 ศรีรัตน์วิทยา [ สุพรรณบุรี ]
รายงาน
107 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
108 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) [ พังงา ]
สพป.พังงา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
109 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง [ พังงา ]
รายงาน
110 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ [ เพชรบูรณ์ ]
รายงาน
111 ธนาคารออมสิน [ ประจวบคีรีขันธ์ ]
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
112 บางสะพานน้อยวิทยาคม [ ประจวบคีรีขันธ์ ]
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
113 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี [ เพชรบุรี ]
รายงาน
114 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย [ เลย ]
รายงาน
115 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
รายงาน
116 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
117 อนุบาลชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
118 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล [ ชัยภูมิ ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
119 อนุบาลชื่นจิต [ เลย ]
รายงาน
120 หฤทัยคริสเตียน [ เลย ]
รายงาน
121 อนุบาลพระศรีสงคราม [ เลย ]
รายงาน
122 แสงตะวันพัฒนา [ เลย ]
รายงาน
123 อนุบาลอรพัฒน์ [ เลย ]
รายงาน
124 มหาไถ่ศึกษาเลย [ เลย ]
รายงาน
125 มหาไถ่ศึกษาท่าบม [ เลย ]
รายงาน
126 ประจันตวิทยา [ เลย ]
รายงาน
127 วรราชวิทยา [ เลย ]
รายงาน
128 อนุบาลประจันตะ [ เลย ]
รายงาน
129 อนุบาลภูกระดึง [ เลย ]
รายงาน
130 หทัยคริสเตียน [ เลย ]
รายงาน
131 โพธิวิชญา [ เลย ]
รายงาน
132 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม [ เลย ]
รายงาน
133 การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ [ เลย ]
รายงาน
134 เซนต์จอห์นท่าบม [ เลย ]
รายงาน
135 อนุบาลมณีรัตน์ [ เลย ]
รายงาน
136 อนุบาลธีรญาฟ้าใส [ เลย ]
รายงาน
137 อนุบาลณัฐพันธุ์ภูหลวง [ เลย ]
รายงาน
138 อนุบาลนารดา [ เลย ]
รายงาน
139 อนุบาลเก่งกล้าพัฒนา [ เลย ]
รายงาน
140 อนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน [ เลย ]
รายงาน
141 เพลินจิตพัฒนา [ เลย ]
รายงาน
142 อนุบาลพีระยาจันไทรรอด [ เลย ]
รายงาน
143 อนุบาลณัฐพันธุ์ 3 [ เลย ]
รายงาน
144 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
145 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตาก [ ตาก ]
รายงาน
146 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
147 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
148 ตรังคริสเตียนศึกษา [ ตรัง ]
รายงาน
149 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง [ ตรัง ]
รายงาน
150 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา [ ตาก ]
รายงาน
151 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเจ้า [ ตาก ]
รายงาน
152 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อพลอย [ กาญจนบุรี ]
รายงาน
153 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
154 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
155 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล [ สตูล ]
รายงาน
156 ราชประชานุเคราะห์ 42 [ สตูล ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
157 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล [ สตูล ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
158 อัสสัมชัญสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
159 บางพลีพัฒนศึกษาลัย [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
160 วัดศรีวารีน้อย [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
161 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
162 วัดด่านสำโรง [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
163 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
สพม.สมุทรปราการ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
164 ราชวินิตบางแก้ว [ สมุทรปราการ ]
สพม.สมุทรปราการ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
165 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
166 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
167 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
168 วัดราษฎร์นิยมธรรม [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
169 บ้านพิณโท [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
170 บ้านไคสี [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
171 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย [ หนองคาย ]
รายงาน
172 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร [ หนองคาย ]
รายงาน
173 บ้านนาโคก [ หนองคาย ]
สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
174 ท่าบ่อ [ หนองคาย ]
สพม.หนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
175 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
176 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
177 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
178 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
179 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
180 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด [ ตาก ]
รายงาน
181 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี [ สุพรรณบุรี ]
รายงาน
182 อนุบาลเมืองราชบุรี [ ราชบุรี ]
สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
183 บางปะหัน [ พระนครศรีอยุธยา ]
สพม.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
184 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
รายงาน
185 บ้านกือยา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
186 บ้านกูวิง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
187 บ้านปะกาฮะรัง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
188 บ้านปะกาฮะรัง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
189 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) [ อ่างทอง ]
รายงาน
190 โคกสีพิทยาสรรพ์ [ ขอนแก่น ]
สพม.ขอนแก่น
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
191 ธันยธรณ์พิทยา [ อำนาจเจริญ ]
รายงาน
192 ประชาสามัคคี [ อำนาจเจริญ ]
สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
193 บ้านหนองหิน [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
194 บ้านโคกสำราญ [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
195 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น [ ขอนแก่น ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
196 โรงเรียนผู้ใหญ่แก้วนิมิตร [ ปทุมธานี ]
รายงาน
197 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
รายงาน
198 ศรีสว่างวงศ์ [ สงขลา ]
รายงาน
199 เร๊าะห์มานีย๊ะห์ [ สงขลา ]
รายงาน
200 ลำไพลศานติวิทย์ [ สงขลา ]
รายงาน
201 ธรรมคีรีวิทยา [ สงขลา ]
รายงาน
202 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ [ สงขลา ]
รายงาน
203 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
204 บ้านน้ำกระจาย [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
205 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
206 บ้านหน้าควนลัง [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
207 บ้านหน้าวัดโพธิ์ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
208 บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
209 บ้านกําแพงเพชร [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
210 บ้านควนเนียง [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
211 บ้านนา [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
212 บ้านนํ้าเค็ม [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
213 บ้านทุ่งไพล [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
214 บ้านเทพา [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
215 บ้านคอลอมุดอ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
216 คลองแดนวิทยา [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
217 จะนะชนูปถัมภ์ [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
218 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
219 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
220 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
221 เทพสถิตวิทยาคาร [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
222 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง [ ลำปาง ]
รายงาน
223 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม [ ลำปาง ]
รายงาน
224 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
225 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ [ กระบี่ ]
รายงาน
226 ราชประชานุเคราะห์ 37 [ กระบี่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
227 วัดพระฝาง [ อุตรดิตถ์ ]
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
228 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
229 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
รายงาน
230 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน [ กาญจนบุรี ]
รายงาน
231 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร [ สุราษฎร์ธานี ]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
232 อนุบาลกิจติมาพร [ ระนอง ]
รายงาน
233 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง [ ระนอง ]
รายงาน
234 อนุบาลพะเยา [ พะเยา ]
สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
235 มารดานุสรณ์ [ ตราด ]
รายงาน
236 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 [ สระแก้ว ]
สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
237 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา [ สระแก้ว ]
สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
238 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว [ สระแก้ว ]
รายงาน
239 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
240 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท [ อุทัยธานี ]
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
241 สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ อุทัยธานี ]
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
242 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
รายงาน
243 สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ อุทัยธานี ]
สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
244 ศธจ.นครนายก [ นครนายก ]
รายงาน
245 วัดบางปรัง [ นครนายก ]
สพป.นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
246 องครักษ์ [ นครนายก ]
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
247 สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
248 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
249 ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) [ จันทบุรี ]
รายงาน
250 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรี [ จันทบุรี ]
รายงาน
251 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี [ จันทบุรี ]
รายงาน
252 หนองคายวิทยาคาร [ หนองคาย ]
สพม.หนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
253 วัดสระลงเรือ [ กาญจนบุรี ]
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
254 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา [ อุทัยธานี ]
รายงาน
255 ทองประสาทเวทย์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
256 สีฟ้าพัฒนวิทย์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
257 สากเหล็กวิทยา [ พิจิตร ]
สพม.พิจิตร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
258 อนุบาลนวรัตน์ [ บึงกาฬ ]
รายงาน
259 เซกา [ บึงกาฬ ]
สพม.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
260 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประทาย [ นครราชสีมา ]
รายงาน
261 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง [ นครราชสีมา ]
รายงาน
262 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
รายงาน
263 ภูมิสิทธิ์วิทยา [ นครราชสีมา ]
รายงาน
264 ชุมชนประทาย [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
265 สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
266 สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
267 สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
268 สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
269 สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
270 สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
271 สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
272 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
รายงาน
273 สพม.นครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
สพม.นครราชสีมา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
274 เซกา [ บึงกาฬ ]
สพม.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
275 อนุบาลเซกา [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
276 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา [ น่าน ]
รายงาน
277 วิทยาลัยเทคนิคปัว [ น่าน ]
รายงาน
278 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ [ น่าน ]
สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
279 ศรีเวียงสาวิทยาคาร [ น่าน ]
สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
280 คุรุประชาสรรค์ [ ชัยนาท ]
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
281 วิทยาลัยการอาชีพสอง [ แพร่ ]
รายงาน
282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ [ แพร่ ]
รายงาน
283 ธิดาแม่พระ [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
284 สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
285 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
286 ชุมชนโนนหันวันครู [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
287 ชุมชนโนนสมบูรณ์ [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
288 บ้านโนนสวรรค์ [ หนองคาย ]
สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
289 บ้านเมืองบาง [ หนองคาย ]
สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
290 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
รายงาน
291 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
292 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย [ หนองคาย ]
รายงาน
293 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ [ หนองคาย ]
รายงาน
294 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
295 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
296 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา [ ยะลา ]
รายงาน
297 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยะลา [ ยะลา ]
รายงาน
298 วัดดอนทอง [ ฉะเชิงเทรา ]
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
299 วัดดอนทอง [ ฉะเชิงเทรา ]
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
300 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
301 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
302 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง [ สมุทรสงคราม ]
สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
303 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา [ ยะลา ]
รายงาน
304 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน [ ยะลา ]
รายงาน
305 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกรงปินัง [ ยะลา ]
รายงาน
306 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
307 บ้านยือนัง [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
308 สีฟ้าพัฒนวิทย์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
309 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
รายงาน
310 การุ้งวิทยาคม [ อุทัยธานี ]
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
311 ภาวนาภิมณฑ์พิทยา [ สุพรรณบุรี ]
รายงาน
312 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี [ สิงห์บุรี ]
รายงาน
313 ลือคำหาญวารินชำราบ [ อุบลราชธานี ]
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
314 ลือคำหาญวารินชำราบ [ อุบลราชธานี ]
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
315 วัดจำปา [ สุพรรณบุรี ]
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
316 บ้านกล้วย [ สุพรรณบุรี ]
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
317 บ้านละว้าวังควาย [ สุพรรณบุรี ]
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
318 บ่อกรุวิทยา [ สุพรรณบุรี ]
สพม.สุพรรณบุรี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
319 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี [ สุพรรณบุรี ]
รายงาน
320 ห้วยทับทันวิทยาคม [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
321 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง [ ลำปาง ]
รายงาน
322 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) [ ลำปาง ]
สพป.ลำปาง เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
323 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ [ สระบุรี ]
สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
324 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ [ สระบุรี ]
สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
325 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
326 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
327 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
328 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
329 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
330 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
331 กันทรารมณ์ [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
332 ยางชุมน้อยพิทยาคม [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
333 บ้านห้วยม่วง [ ตรัง ]
สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
334 หาดทรายทอง [ ตรัง ]
สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
335 วังสมบูรณ์วิทยาคม [ สระแก้ว ]
สพม.สระแก้ว
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
336 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว [ สระแก้ว ]
รายงาน
337 วัดสุวรรณคูหา [ พังงา ]
สพป.พังงา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
338 สตรีพังงา [ พังงา ]
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
339 บ้านโนนเสถียร [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
340 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
รายงาน
341 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ [ บึงกาฬ ]
รายงาน
342 บ้านหนองไก่เถื่อน [ เพชรบุรี ]
สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
343 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 [ เพชรบุรี ]
รายงาน
344 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
345 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ [ เชียงใหม่ ]
รายงาน
346 แม่ใจวิทยาคม [ พะเยา ]
สพม.พะเยา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
347 ชุมพลโพนพิสัย [ หนองคาย ]
สพม.หนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
348 หลวงพ่อดำวิทยา [ หนองคาย ]
รายงาน
349 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
รายงาน
350 วัดนาค [ พระนครศรีอยุธยา ]
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
351 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย [ หนองคาย ]
รายงาน
352 วัดพระธาตุบังพวน [ หนองคาย ]
สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
353 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
354 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
355 บางเลนวิทยา [ นครปฐม ]
สพม.นครปฐม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
356 บ้านสระน้ำส้ม [ นครปฐม ]
สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
357 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง [ พัทลุง ]
รายงาน
358 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม [ นครสวรรค์ ]
สพม.นครสวรรค์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
359 บ้านกระถุน [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
360 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [ อุดรธานี ]
รายงาน
361 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา [ อุดรธานี ]
สพม.อุดรธานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
362 บ้านดอนขี้เหล็ก [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
363 เบทาโกรวิทยา [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
364 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสร้างคอม [ อุดรธานี ]
รายงาน
365 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสร้างคอม [ อุดรธานี ]
รายงาน
366 บ้านเม็ก [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
367 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
368 สพม.นครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
สพม.นครราชสีมา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
369 ปักธงชัยประชานิรมิต [ นครราชสีมา ]
สพม.นครราชสีมา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
370 เมืองนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
371 ชุมชนวัดรวง [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
372 บ้านหนองตูม [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
373 บ้านดอนแก้ว [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
374 ทวิพัฒน์ [ อุดรธานี ]
รายงาน
375 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี [ อุดรธานี ]
รายงาน
376 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
377 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี [ อุดรธานี ]
รายงาน
378 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
379 พระแม่มารีอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
380 อนุบาลคำชะอี [ มุกดาหาร ]
รายงาน
381 บ้านลาเมาะ [ นราธิวาส ]
สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
382 บ้านกลูบี [ นราธิวาส ]
สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
383 บ้านมะรือโบตก [ นราธิวาส ]
สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
384 สพป.นราธิวาส เขต 3 [ นราธิวาส ]
สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
385 บ้านสวาย-สนวน [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
386 น้ำสวยวิทยา [ หนองคาย ]
สพม.หนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
387 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
388 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
389 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
390 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
391 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
392 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
393 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
394 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
395 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
396 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย [ มุกดาหาร ]
รายงาน