SCHOOL MAPS

SCHOOL INFO

สถานศึกษา/จังหวัด ควบคุม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ [ สุราษฎร์ธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
3 วัดคีรีวง [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนสัก [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
5 เซนต์เมรี่ [ อุดรธานี ]
รายงาน
6 อุดรวิทยา [ อุดรธานี ]
รายงาน
7 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอุ่มจาน [ อุดรธานี ]
รายงาน
9 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
10 บ้านเชียงพิณ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
11 ภูพานวิทยา [ อุดรธานี ]
สพม.อุดรธานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
12 บ้านโนนสว่าง [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
13 อนุบาลอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
14 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [ อุดรธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
15 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี [ อุดรธานี ]
รายงาน
16 บ้านหนองตะไก้ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
17 อุดรธานีพิทยาคม [ อุดรธานี ]
สพม.อุดรธานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
18 บริบาลภูมิเขตต์ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
19 บ้านบ่อปัทม์ [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งฝน [ อุดรธานี ]
รายงาน
21 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม [ อุดรธานี ]
สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
22 โยธินบำรุง [ นครศรีธรรมราช ]
สพม.นครศรีธรรมราช
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
23 อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) [ กำแพงเพชร ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
24 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ [ กำแพงเพชร ]
สพม.กำแพงเพชร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
25 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ [ นครสวรรค์ ]
รายงาน
26 นครสวรรค์ [ นครสวรรค์ ]
สพม.นครสวรรค์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
27 ราชประชานุเคราะห์ 20 [ ชุมพร ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
28 บ้านจันทึง [ ชุมพร ]
สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
29 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร [ ชุมพร ]
รายงาน
30 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหาดทรายรี [ ชุมพร ]
รายงาน
31 สามัคคีวัฒนา [ ชุมพร ]
สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
32 อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) [ อุทัยธานี ]
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
33 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
รายงาน
34 บ้านกอแลบีเละ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
35 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา [ ยะลา ]
รายงาน
36 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบันนังสตา [ ยะลา ]
รายงาน
37 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรามัน [ ยะลา ]
รายงาน
38 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกรงปินัง [ ยะลา ]
รายงาน
39 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
40 บ้านบาละ [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
41 บ้านวังศิลา [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
42 ธารโตวัฑฒนวิทย์ [ ยะลา ]
สพม.ยะลา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
43 กาบังพิทยาคม [ ยะลา ]
สพม.ยะลา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
44 เกาะพะงันศึกษา [ สุราษฎร์ธานี ]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
45 บ้านเกาะเต่า [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
46 บ้านหาดริ้น [ สุราษฎร์ธานี ]
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
47 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะพะงัน [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
48 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ ปัตตานี ]
รายงาน
50 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ ปัตตานี ]
รายงาน
51 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
52 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี [ ปัตตานี ]
รายงาน
53 เดชะปัตตนยานุกูล [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
54 บ้านสมาหอ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
55 มูลนิธิอาซิซสถาน [ ปัตตานี ]
รายงาน
56 โรงเรียนผู้ใหญ่ปัตตานีวิทยาคม [ ปัตตานี ]
รายงาน
57 บ้านป่าบอน [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ [ ปัตตานี ]
รายงาน
59 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
60 วัดอมรินทราราม [ กรุงเทพมหานคร ]
สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
61 สตรีวิทยา [ กรุงเทพมหานคร ]
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
62 ศรีแสงธรรม [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
63 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ [ อำนาจเจริญ ]
รายงาน
64 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) [ อำนาจเจริญ ]
สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
65 ปทุมราชวงศา [ อำนาจเจริญ ]
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
66 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด [ ตาก ]
รายงาน
67 ราชประชานุเคราะห์ 37 [ กระบี่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
68 อุทยานศึกษากระบี่ [ กระบี่ ]
รายงาน
69 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร [ ชุมพร ]
รายงาน
70 มาบอำมฤตวิทยา [ ชุมพร ]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
71 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ [ ชุมพร ]
สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
72 วัดนาคปรก [ กรุงเทพมหานคร ]
สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
74 กำแพง [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
75 กันทรารมณ์ [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
76 ยางชุมน้อยพิทยาคม [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
77 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
78 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ [ สุรินทร์ ]
รายงาน
79 หนองโตงสุรวิทยาคม [ สุรินทร์ ]
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
80 สุรวิทยาคาร [ สุรินทร์ ]
สพม.สุรินทร์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
81 บ้านสำโรงตาเจ็น [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
82 อนุบาลสุรินทร์ [ สุรินทร์ ]
สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
83 บ้านเริงรมย์ [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
84 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
85 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
86 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ [ ศรีสะเกษ ]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
87 ศิริวรรณศึกษา [ ตาก ]
รายงาน
88 อนุบาลสิริโรจนา [ ตาก ]
รายงาน
89 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
90 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนสูง [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
91 ศธจ.กาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
92 กุฉินารายณ์ [ กาฬสินธุ์ ]
สพม.กาฬสินธุ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
93 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ กาฬสินธุ์ ]
รายงาน
94 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) [ ตาก ]
รายงาน
95 บ้านยือนัง [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
96 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง [ ระนอง ]
รายงาน
97 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง [ ระนอง ]
รายงาน
98 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง [ ระนอง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
99 บ้านบางกลาง [ ระนอง ]
สพป.ระนอง
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
100 บ้านนกงาง [ ระนอง ]
สพป.ระนอง
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
101 ราษฎร์บำรุง [ นครศรีธรรมราช ]
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
102 วัดดอนมะปราง [ นครศรีธรรมราช ]
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
103 ราชประชานุเคราะห์ 36 [ ภูเก็ต ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
104 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง [ ตรัง ]
รายงาน
105 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง [ ตรัง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
106 วัดสาริการาม [ ตรัง ]
สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
107 บ้านโคกชะแง้ [ ตรัง ]
สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
108 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง [ ตรัง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
109 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง [ ตรัง ]
รายงาน
110 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง [ ตรัง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
111 มูลนิธิอาซิซสถาน [ ปัตตานี ]
รายงาน
112 รัศมีสถาปนา [ ปัตตานี ]
รายงาน
113 ราชประชานุเคราะห์ 38 [ ระนอง ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
114 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออัมพวา [ สมุทรสงคราม ]
รายงาน
115 บ้านฉู่ฉี่ [ สมุทรสงคราม ]
สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
116 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี [ ปัตตานี ]
รายงาน
117 ปทุมคงคาอนุสรณ์ [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
118 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) [ สมุทรสงคราม ]
สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
119 ท้ายหาด [ สมุทรสงคราม ]
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
120 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
121 ศธจ.สมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
รายงาน
122 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
123 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
124 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
125 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
126 สารสาสน์วิเทศออนซี [ เพชรบุรี ]
รายงาน
127 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย [ เพชรบุรี ]
รายงาน
128 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุ้มผาง [ ตาก ]
รายงาน
129 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด [ ตาก ]
รายงาน
130 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
รายงาน
131 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร [ สมุทรสาคร ]
รายงาน
132 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี [ ยะลา ]
สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
133 นวมราชานุสรณ์ [ นครนายก ]
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
134 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ [ นครนายก ]
สพป.นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
135 ศรีรัตน์วิทยา [ สุพรรณบุรี ]
รายงาน
136 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม [ สมุทรสงคราม ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
137 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) [ พังงา ]
สพป.พังงา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
138 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง [ พังงา ]
รายงาน
139 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ [ เพชรบูรณ์ ]
รายงาน
140 ธนาคารออมสิน [ ประจวบคีรีขันธ์ ]
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
141 บางสะพานน้อยวิทยาคม [ ประจวบคีรีขันธ์ ]
สพม.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
142 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี [ เพชรบุรี ]
รายงาน
143 บ้านห้วยลาด [ เลย ]
สพป.เลย เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
144 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย [ เลย ]
รายงาน
145 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
รายงาน
146 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
147 อนุบาลชัยภูมิ [ ชัยภูมิ ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
148 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล [ ชัยภูมิ ]
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
149 อนุบาลชื่นจิต [ เลย ]
รายงาน
150 หฤทัยคริสเตียน [ เลย ]
รายงาน
151 อนุบาลพระศรีสงคราม [ เลย ]
รายงาน
152 แสงตะวันพัฒนา [ เลย ]
รายงาน
153 อนุบาลอรพัฒน์ [ เลย ]
รายงาน
154 มหาไถ่ศึกษาเลย [ เลย ]
รายงาน
155 มหาไถ่ศึกษาท่าบม [ เลย ]
รายงาน
156 ประจันตวิทยา [ เลย ]
รายงาน
157 วรราชวิทยา [ เลย ]
รายงาน
158 อนุบาลประจันตะ [ เลย ]
รายงาน
159 อนุบาลภูกระดึง [ เลย ]
รายงาน
160 หทัยคริสเตียน [ เลย ]
รายงาน
161 โพธิวิชญา [ เลย ]
รายงาน
162 มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม [ เลย ]
รายงาน
163 การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ [ เลย ]
รายงาน
164 เซนต์จอห์นท่าบม [ เลย ]
รายงาน
165 อนุบาลมณีรัตน์ [ เลย ]
รายงาน
166 อนุบาลธีรญาฟ้าใส [ เลย ]
รายงาน
167 อนุบาลณัฐพันธุ์ภูหลวง [ เลย ]
รายงาน
168 อนุบาลนารดา [ เลย ]
รายงาน
169 อนุบาลเก่งกล้าพัฒนา [ เลย ]
รายงาน
170 อนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน [ เลย ]
รายงาน
171 เพลินจิตพัฒนา [ เลย ]
รายงาน
172 อนุบาลพีระยาจันไทรรอด [ เลย ]
รายงาน
173 อนุบาลณัฐพันธุ์ 3 [ เลย ]
รายงาน
174 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
175 กูตงวิทยา [ ปัตตานี ]
รายงาน
176 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตาก [ ตาก ]
รายงาน
177 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
178 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
179 บ้านเขาดิน [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
180 บ้านจ่ากอง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
181 ปทุมคงคาอนุสรณ์ [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
182 ปทุมคงคาอนุสรณ์ [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
183 ปทุมคงคาอนุสรณ์ [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
184 ตรังคริสเตียนศึกษา [ ตรัง ]
รายงาน
185 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง [ ตรัง ]
รายงาน
186 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา [ ตาก ]
รายงาน
187 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเจ้า [ ตาก ]
รายงาน
188 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
189 บ้านโพนแพง [ อุบลราชธานี ]
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
190 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อพลอย [ กาญจนบุรี ]
รายงาน
191 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
192 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
193 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล [ สตูล ]
รายงาน
194 ราชประชานุเคราะห์ 42 [ สตูล ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
195 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล [ สตูล ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
196 อัสสัมชัญสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
197 บางพลีพัฒนศึกษาลัย [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
198 วัดศรีวารีน้อย [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
199 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
200 วัดด่านสำโรง [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
201 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
สพม.สมุทรปราการ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
202 ราชวินิตบางแก้ว [ สมุทรปราการ ]
สพม.สมุทรปราการ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
203 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
204 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
205 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ [ สมุทรปราการ ]
รายงาน
206 วัดราษฎร์นิยมธรรม [ สมุทรปราการ ]
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
207 บ้านพิณโท [ อุบลราชธานี ]
รายงาน
208 บ้านไคสี [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
209 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย [ หนองคาย ]
รายงาน
210 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร [ หนองคาย ]
รายงาน
211 บ้านนาโคก [ หนองคาย ]
สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
212 ท่าบ่อ [ หนองคาย ]
สพม.หนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
213 มูลนิธิอาซิซสถาน [ ปัตตานี ]
รายงาน
214 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
215 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
216 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
217 รัศมีสถาปนา [ ปัตตานี ]
รายงาน
218 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
219 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี [ ปัตตานี ]
รายงาน
220 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ [ ปัตตานี ]
รายงาน
221 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
222 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี [ ปัตตานี ]
รายงาน
223 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
224 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี [ ปัตตานี ]
รายงาน
225 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด [ ตาก ]
รายงาน
226 ปทุมคงคาอนุสรณ์ [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
227 ราชมุนีรังสฤษฏ์ [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
228 โพธิ์คีรีราชศึกษา [ ปัตตานี ]
สพม.ปัตตานี
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
229 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี [ สุพรรณบุรี ]
รายงาน
230 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี [ ปัตตานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
231 อนุบาลปัญญาศาสน์ [ ปัตตานี ]
รายงาน
232 อนุบาลเมืองราชบุรี [ ราชบุรี ]
สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
233 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) [ แพร่ ]
สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
234 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) [ แพร่ ]
สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
235 บ้านท่าพง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
236 บ้านท่าพง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
237 บ้านปุลากง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
238 บางปะหัน [ พระนครศรีอยุธยา ]
สพม.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
239 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ พระนครศรีอยุธยา ]
รายงาน
240 บ้านน้ำบ่อ [ ปัตตานี ]
รายงาน
241 ชุมชนบ้านกรือเซะ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
242 บ้านกาแลบือซา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
243 ชุมชนบ้านกะมิยอ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
244 บ้านกูวิง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
245 บ้านกือยา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
246 บ้านตันหยงลุโละ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
247 บ้านคลองมานิง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
248 บ้านสระมาลา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
249 บ้านบือเจาะ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
250 บ้านสระมาลา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
251 บ้านกาแลบือซา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
252 ชุมชนบ้านกะมิยอ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
253 บ้านปาเระ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
254 บ้านปาเระ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
255 เมืองปัตตานี [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
256 บ้านกูวิง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
257 บ้านบานา [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
258 บ้านจือโระ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
259 ชุมชนบ้านยูโย [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
260 ชุมชนบ้านตะลุโบะ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
261 บ้านปะกาฮะรัง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
262 บ้านปะกาฮะรัง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
263 บ้านรูสะมิแล [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
264 อนุบาลปัตตานี [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
265 บ้านบางปลาหมอ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
266 บ้านกอแลบีเละ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
267 บ้านสะบารัง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
268 ชุมชนบ้านปูยุด [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
269 บ้านรามง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
270 บ้านบาราเฮาะ [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
271 ชุมชนบ้านสะนิง [ ปัตตานี ]
สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
272 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) [ อ่างทอง ]
รายงาน
273 โคกสีพิทยาสรรพ์ [ ขอนแก่น ]
สพม.ขอนแก่น
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
274 ธันยธรณ์พิทยา [ อำนาจเจริญ ]
รายงาน
275 ประชาสามัคคี [ อำนาจเจริญ ]
สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
276 บ้านหนองหิน [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
277 บ้านโคกสำราญ [ ขอนแก่น ]
สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
278 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น [ ขอนแก่น ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
279 โรงเรียนผู้ใหญ่แก้วนิมิตร [ ปทุมธานี ]
รายงาน
280 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
รายงาน
281 ศธจ.สงขลา [ สงขลา ]
รายงาน
282 ศรีสว่างวงศ์ [ สงขลา ]
รายงาน
283 เร๊าะห์มานีย๊ะห์ [ สงขลา ]
รายงาน
284 ลำไพลศานติวิทย์ [ สงขลา ]
รายงาน
285 ธรรมคีรีวิทยา [ สงขลา ]
รายงาน
286 ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ [ สงขลา ]
รายงาน
287 ชุมชนบ้านบ่อประดู่ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
288 บ้านน้ำกระจาย [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
289 วัดปะโอ (พรพิทยาคม) [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
290 บ้านหน้าควนลัง [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
291 บ้านหน้าวัดโพธิ์ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
292 บ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ2) [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
293 บ้านหน้าวัดโพธิ์ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
294 บ้านกําแพงเพชร [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
295 บ้านควนเนียง [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
296 บ้านนา [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
297 บ้านนํ้าเค็ม [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
298 บ้านทุ่งไพล [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
299 บ้านเทพา [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
300 บ้านคอลอมุดอ [ สงขลา ]
สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
301 คลองแดนวิทยา [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
302 จะนะชนูปถัมภ์ [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
303 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
304 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
305 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) [ สงขลา ]
สพม.สงขลา สตูล
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
306 เทพสถิตวิทยาคาร [ ศรีสะเกษ ]
รายงาน
307 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง [ ลำปาง ]
รายงาน
308 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม [ ลำปาง ]
รายงาน
309 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ [ กระบี่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
310 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ [ กระบี่ ]
รายงาน
311 ราชประชานุเคราะห์ 37 [ กระบี่ ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
312 ห้วยทับทันวิทยาคม [ ศรีสะเกษ ]
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
313 วัดพระฝาง [ อุตรดิตถ์ ]
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
314 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี [ สุราษฎร์ธานี ]
รายงาน
315 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี [ กาญจนบุรี ]
รายงาน
316 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน [ กาญจนบุรี ]
รายงาน
317 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร [ สุราษฎร์ธานี ]
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
318 บ้านแหลมหิน [ ปราจีนบุรี ]
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
319 ปราจิณราษฎรอำรุง [ ปราจีนบุรี ]
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
320 อนุบาลกิจติมาพร [ ระนอง ]
รายงาน
321 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง [ ระนอง ]
รายงาน
322 อนุบาลพะเยา [ พะเยา ]
สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
323 มารดานุสรณ์ [ ตราด ]
รายงาน
324 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 [ สระแก้ว ]
สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
325 มารดานุสรณ์ [ ตราด ]
รายงาน
326 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา [ สระแก้ว ]
สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
327 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าเกษม [ สระแก้ว ]
รายงาน
328 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว [ สระแก้ว ]
รายงาน
329 สพม.สระแก้ว [ สระแก้ว ]
สพม.สระแก้ว
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
330 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
331 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท [ อุทัยธานี ]
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
332 สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ อุทัยธานี ]
สพป.อุทัยธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
333 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี [ อุทัยธานี ]
รายงาน
334 สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ อุทัยธานี ]
สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
335 ศธจ.นครนายก [ นครนายก ]
รายงาน
336 วัดบางปรัง [ นครนายก ]
สพป.นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
337 องครักษ์ [ นครนายก ]
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
338 สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
339 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
340 ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) [ จันทบุรี ]
รายงาน
341 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรี [ จันทบุรี ]
รายงาน
342 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี [ จันทบุรี ]
รายงาน
343 หนองคายวิทยาคาร [ หนองคาย ]
สพม.หนองคาย
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
344 วัดสระลงเรือ [ กาญจนบุรี ]
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
345 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา [ อุทัยธานี ]
รายงาน
346 อนุบาลรัศมี [ อุทัยธานี ]
รายงาน
347 อนุศิษย์วิทยา 4 [ อุทัยธานี ]
รายงาน
348 อนุศิษย์วิทยา 3 [ อุทัยธานี ]
รายงาน
349 พิทักษ์ศิษย์วิทยา [ อุทัยธานี ]
รายงาน
350 ทองประสาทเวทย์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
351 อนุบาลสีฟ้า [ อุทัยธานี ]
รายงาน
352 พระสุธรรมยานเถระวิทยา [ อุทัยธานี ]
รายงาน
353 สีฟ้าพัฒนวิทย์ [ อุทัยธานี ]
รายงาน
354 อนุบาลรจนา [ อุทัยธานี ]
รายงาน
355 อนุบาลแสนเก่ง [ อุทัยธานี ]
รายงาน
356 สากเหล็กวิทยา [ พิจิตร ]
สพม.พิจิตร
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
357 อนุบาลวิภาวี [ บึงกาฬ ]
รายงาน
358 อนุบาลกมลวรรณ [ บึงกาฬ ]
รายงาน
359 อนุบาลนวรัตน์ [ บึงกาฬ ]
รายงาน
360 อนุบาลเสาวลักษณ์ [ บึงกาฬ ]
รายงาน
361 บ้านโป่งเปือย [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
362 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
363 วิทยาลัยเทคนิคเซกา [ บึงกาฬ ]
รายงาน
364 เซกา [ บึงกาฬ ]
สพม.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
365 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประทาย [ นครราชสีมา ]
รายงาน
366 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง [ นครราชสีมา ]
รายงาน
367 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
รายงาน
368 ภูมิสิทธิ์วิทยา [ นครราชสีมา ]
รายงาน
369 ชุมชนประทาย [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
370 สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
371 สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
372 สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
373 สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
374 สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
375 สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
376 สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ นครราชสีมา ]
สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
377 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
รายงาน
378 สพม.นครราชสีมา [ นครราชสีมา ]
สพม.นครราชสีมา
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
379 เซกา [ บึงกาฬ ]
สพม.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
380 อนุบาลเซกา [ บึงกาฬ ]
สพป.บึงกาฬ
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
381 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา [ น่าน ]
รายงาน
382 วิทยาลัยเทคนิคปัว [ น่าน ]
รายงาน
383 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ [ น่าน ]
สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
384 ศรีเวียงสาวิทยาคาร [ น่าน ]
สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน
385 คุรุประชาสรรค์ [ ชัยนาท ]
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน