จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 0 0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 0 0
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 0 0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 0 0
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 0 0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 0 0

รวม

0

0

จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

// Remove the unnecessary line