inspec.moe@gmail.com 02-6285634-36

หน้าที่และอำนาจสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. (ตามกฎกระทรวง)

1.การดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดทำแผนการตรวจราชและการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3.วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย