inspec.moe@gmail.com 02-6285634-36

ระบบตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2567

เขตตรวจราชการ

จังหวัด

เขตพื้นที่

สถานศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปรีดี ภูสีน้ำ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล : จังหวัดปทุมธานี ,จังหวัดนนทบุรี ,จังหวัดนครปฐม ,จังหวัดสมุทรปราการ

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน : จังหวัดลพบุรี ,จังหวัดชัยนาท ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,จังหวัดสระบุรี ,จังหวัดสิงห์บุรี ,จังหวัดอ่างทอง

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : จังหวัดสมุทรสงคราม ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,จังหวัดเพชรบุรี ,จังหวัดสมุทรสาคร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : จังหวัดนครศรีธรรมราช ,จังหวัดชุมพร ,จังหวัดพัทลุง

นายวีระ แข็งกสิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : จังหวัดราชบุรี ,จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมใจ วิเศษทักษิณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : จังหวัดอุดรธานี ,จังหวัดบึงกาฬ ,จังหวัดเลย ,จังหวัดหนองคาย ,จังหวัดหนองบัวลำภู
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : จังหวัดสกลนคร ,จังหวัดนครพนม ,จังหวัดมุกดาหาร

นายชาตรี ม่วงสว่าง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,จังหวัดลำปาง ,จังหวัดลำพูน
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 16 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพะเยา ,จังหวัดแพร่

นายชัยณรงณ์ ป้องบ้านเรือน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : จังหวัดนครราชสีมา ,จังหวัดชัยภูมิ ,จังหวัดบุรีรัมย์ ,จังหวัดสุรินทร์

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก ,จังหวัดตาก ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดอุตรดิตถ์
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 18 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 : จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดพิจิตร ,จังหวัดอุทัยธานี

นายชูสิน วรเดช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน : จังหวัดภูเก็ต ,จังหวัดกระบี่ ,จังหวัดตรัง ,จังหวัดพังงา ,จังหวัดระนอง ,จังหวัดสตูล
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน : จังหวัดยะลา ,จังหวัดนราธิวาส ,จังหวัดปัตตานี

นายสุภชัย จันปุ่ม

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : จังหวัดขอนแก่น ,จังหวัดกาฬสินธุ์ ,จังหวัดมหาสารคาม ,จังหวัดร้อยเอ็ด
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 14 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : จังหวัดอุบลราชธานี ,จังหวัดยโสธร ,จังหวัดศรีสะเกษ ,จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาววันเพ็ญ บุรีสูงเนิน

ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 : จังหวัดชลบุรี ,จังหวัดฉะเชิงเทรา ,จังหวัดระยอง
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดฉะเเชิงเทรา) : จังหวัดจันทบุรี ,จังหวัดตราด ,จังหวัดนครนายก ,จังหวัดปราจีนบุรี ,จังหวัดสระแก้ว