inspec.moe@gmail.com 02-6285634-36

วิสัยทัศน์

 • สำนักตรวจราชการเป็นกลไกหลักด้านการตรวจ ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

พันธกิจ

 • จัดทำยุทธศาสตร์ และวางแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิจัย ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

 • ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ วางแผนในการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • พัฒนาระบบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ส่งเสริม สนับสนุนวิจัย ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์การตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 • เป้าประสงค์

 • มียุทธศาสตร์และแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลที่สามารถสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • มีคู่มือการตรวจราชการและติดตามประเมินผลที่ครอบคลุม
 • มีผลงานทางวิชาการด้านวิจัย ติดตาม ประเมินผลที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
 • มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • บุคลากรได้รับการพัฒนา วิจัย ติดตามประเมินผลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
 • มีการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง

 • มาตรการ

 • พัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
 • พัฒนากระบวนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 • ประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • พัฒนาข้อมูลและเครือข่ายเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • ดำเนินการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจ
 • พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
 • ประมวลสรุป รายงานผลการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ

 • ค่านิยม

 • I = Inspiration มีแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • N = New Management การบริหารจัดการแนวใหม่
 • S = Strategy ทำงานอย่างมีกลยุทธ์
 • P = Professional เป็นมืออาชีพ
 • E = Empowerment สร้างพลังร่วม
 • C = Co – operation ร่วมมือร่วมใจ