ข้อมูลพื้นฐาน [ จันทบุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ kc.emden@gmail.com 0970561303
2 นางสุภาพร สามิภักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 0861382361
3 นางสาวสายฝน สุขกฤต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ sirivipa.vonge@gmail.com 0885902338
4 นางนิตยา นิยมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ tuk_1325@hotmail.com 0863002698
5 นางสาวณกมล เอกรัตนาวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 0819833273
6 นางสาวมารยาท เกษี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 0858660624
7 นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ janjirasasi@gmail.com 0823644648
8 นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ nulekja2012@gmail.com 0928102653
9 นายธวัช การกุศล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ kgva@hotmail.com 0814377823
10 นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ kobtrakul007@hotmail.com 0818648451
11 นางขวัญใจ คำรอด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ kwankam1@hotmail.com 0812953746
12 นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ kleaw.53@hotmail.com 0619492424
13 นางอัจฉนา มุลิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ muli_achana@hotmail.com 0818627577
14 นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ wnuchsai@hotmail.com 0882194804
15 นางพรศิริ เจริญพร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ nok_1496@hotmail.com 0898311187
16 นางสาวศิดาภา วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Kunjang11@hotmail.com 0872472739
17 นางสาวสุวิมล ผลกิจ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ mysuwimol@yahoo.co.th 0917387917
18 นางสุภาวดี แซ่เล้า นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ chan1.auditor@gmail.com 0815900930
19 นางสาวนพเก้า วิสพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 0851696262
20 นางสุวนันท์ แจบไธสง ศึกษานิเทศก์ suwananjab@gmail.com 0847659979
21 นางกาญจน์รัตน์ สินธุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ kuncharatsinthurat@gmail.com 0895456228
22 นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ wan.supan@gmail.com 0863356078
23 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังงวหวัดจันทบุรี