สรุปภาพรวมภาคตรวจราชการ

รายงานแบบสรุปการตรวจราชการ

รอบตรวจที่ วันที่ หัวข้อสรุป ระดับ หน่วยงาน ภาค รายงาน
1 18 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ เขตตรวจราชการที่ 8 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
1 26 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
1 31 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
1 07 มิถุนายน 2564 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
1 07 มิถุนายน 2564 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
1 07 มิถุนายน 2564 สรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประเด็นการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -2 เมษายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
1 09 มิถุนายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
1 09 มิถุนายน 2564 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
1 14 มิถุนายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
1 11 มีนาคม 2564 รายงานสรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2564 เขตตรวจราชการที่ 6 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
2 24 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 41 อ.รามัน จ.ยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
2 29 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
2 07 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
2 08 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
2 18 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
1 23 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปรายงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
1 24 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปรายงานวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
2 01 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
2 01 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
2 01 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
1 09 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
1 22 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ เขตตรวจราชการที่ 4 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
2 22 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ เขตตรวจราชการที่ 4 รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
2 27 สิงหาคม 2564 รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
2 30 สิงหาคม 2564 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
2 30 สิงหาคม 2564 รายงานตามแบบตรวจราชการปกติ รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
2 07 กันยายน 2564 สรุปการตรวจ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร จ.ยโสธร วันที่ 7 กันยายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
2 06 กันยายน 2564 สรุปการตรวจ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
2 07 กันยายน 2564 สรุปการตรวจ กศน.อ.เมืองอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลฯ วันที่ 7 กันยายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
2 06 กันยายน 2564 สรุปการตรวจ รร.มารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6 กันยายน 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
1 28 กันยายน 2564 ผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
1 03 มีนาคม 2564 รายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนง.ศึกษษธิการจังหวัดชัยนาท ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1 15 พฤษภาคม 2564 การนำเสนอในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1 17 พฤษภาคม 2564 รายงานการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
1 17 พฤษภาคม 2564 รายงานสรุปการลงตรวจพื้นที่ ศธจ.ตาก ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
1 19 พฤษภาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
1 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
1 28 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลประเด็นนโยบายการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1 23 กุมภาพันธ์ 2564 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
1 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
1 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ สงวนนาม) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียน Stand Alone ณ โรงเรียนบ้านแหลมนาว อำเภอสุขาำราญ จ.ระนอง ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
1 31 พฤษภาคม 2564 การซักซ้อมและเตรียมความพรั้อมรับการตรวจติดตามการและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
1 02 มิถุนายน 2564 การซักซ้อมและเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
1 02 มิถุนายน 2564 รายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
1 03 มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
1 04 มิถุนายน 2564 สรุปรายงานการลงพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
1 04 มิถุนายน 2564 สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
1 07 มิถุนายน 2564 บทสรุปของผู้บริหารตามนโยบายการตรวจราชการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 08 มิถุนายน 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณ๊ปกติ รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 08 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่โรงเรียน Stand Al0ne (โรงเรียนบ้านเขาวง) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 08 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 21 มิถุนายน 2564 สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
1 21 มิถุนายน 2564 ด้านความมั่นคง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
1 21 มิถุนายน 2564 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
1 21 มิถุนายน 2564 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
1 21 มิถุนายน 2564 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
1 21 มิถุนายน 2564 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
1 21 มิถุนายน 2564 การตรวจราชการกรณีพิเศษ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
2 23 มิถุนายน 2564 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 16 กุมภาพันธ์ 2564 การตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีปกติ (รอบที่ 1) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 30 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 21 มกราคม 2564 การตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 21 กุมภาพันธ์ 2564 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 17 ธันวาคม 2563 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 26 ตุลาคม 2563 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 29 มิถุนายน 2564 สรุปการตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร (28 มิถุนายน 2564) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
2 05 กรกฎาคม 2564 การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตาม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
2 08 กรกฎาคม 2564 ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
1 14 กรกฎาคม 2564 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
1 10 มีนาคม 2564 การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
1 22 กรกฎาคม 2564 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
1 09 มีนาคม 2564 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
1 23 กรกฎาคม 2564 ผลการการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 16 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1 09 มีนาคม 2564 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 09 มีนาคม 2564 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 02 สิงหาคม 2564 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 09 มีนาคม 2564 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 09 มีนาคม 2564 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 02 สิงหาคม 2564 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 02 สิงหาคม 2564 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 05 สิงหาคม 2564 ส่วนที่ 3 การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
1 10 สิงหาคม 2564 การลงพื้นที่ รอบ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
1 25 สิงหาคม 2564 รายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1 25 สิงหาคม 2564 รายงายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
2 26 สิงหาคม 2564 บทสรุปของผู้บริหารตามนโยบายการตรวจราชการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 03 กันยายน 2564 โรงเรียนขนาดเล็กดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง จังหวัดชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
2 06 กันยายน 2564 การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2 ปี 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
1 30 มีนาคม 2564 การตรวจราชการเฉพาะด้าน ตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
1 15 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการตรวจราชการกรณีปกติ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
2 02 กันยายน 2564 นโยบายตรวจราชการเพิ่มเติม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
2 02 กันยายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
2 02 กันยายน 2564 รายงานผลการตรวจราชการของสถานศึกษารับตรวจ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
2 13 กันยายน 2564 สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
2 15 กันยายน 2564 การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2 ปี 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
2 07 กันยายน 2564 ตรวจราชการกรณี ปกติและกรณีพิเศษ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
2 25 กันยายน 2564 สรุปงานลงพื้นที่ตรวจราชการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
2 29 กันยายน 2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 2) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
1 05 ตุลาคม 2564 แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
2 05 ตุลาคม 2564 แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
1 05 ตุลาคม 2564 แบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
2 08 พฤศจิกายน 2564 ตรวจราชการและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี