การตรวจการกรณีพิเศษ

ลำดับ รอบตรวจที่ วันที่ หัวข้อสรุป หน่วยงาน ผู้บันทึก รายงาน
1 2 12 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
2 2 12 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
3 1 14 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จุฑารัตน์ สุพลแสง
4 2 13 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
5 2 14 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
6 2 15 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
7 2 15 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชููเพชร
8 2 15 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พิชญา ชูเพชร
9 1 19 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
10 1 14 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
11 1 15 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
12 1 15 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
13 1 09 มี.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางสาวบุษบาสุกแก้ว
14 1 23 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว
15 2 28 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 กัลยา เพ็ชรหึง
16 1 28 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 กัลยา เพ็ชรหึง
17 1 28 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 กัลยา เพ็ชรหึง
18 1 29 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์
19 1 06 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นางจรรยา แก้วเซ่ง
20 2 16 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นายจิรวัฒน์ รักพ่วง
21 2 14 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก นายจิรวัฒน์ รักพ่วง
22 1 05 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศน.นิเวช พุ่มอ่ำ
23 1 05 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศน.นิเวช พุ่มอ่ำ
24 1 05 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ศน.นิเวช พุ่มอ่ำ
25 1 06 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
26 1 06 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
27 2 06 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
28 2 02 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
29 2 02 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
30 1 25 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์
31 1 25 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์
32 1 25 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์
33 2 26 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
34 2 26 ส.ค. 64 อุบัติภัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์
35 2 26 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางออมใจ บุญเขียว
36 1 29 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์
37 2 31 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
38 2 02 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนั
39 2 30 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์
40 2 06 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางปาจรีย์ โอสถ
41 2 06 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ดร.นเรศ บุญช่วย ผอ.รร.รักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี)
42 2 06 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายธงชัย ก้อนสัดทัด ผอ.รร.กบินทร์วิทยา
43 2 13 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว
44 2 13 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์
45 1 13 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
46 2 14 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
47 2 21 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
48 2 25 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
49 1 12 มี.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
50 2 11 มิ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
51 2 09 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
52 2 28 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
53 1 28 ก.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
54 2 01 ต.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว
55 1 05 ต.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กวิสรา ชื่นอุรา
56 2 05 ต.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร กวิสรา ชื่นอุรา
57 1 06 ต.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ
58 2 19 ต.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
59 2 08 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานะการ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัตร ทองบ่อ