รายการศึกษาธิการภาค รอบที่ 1

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน

1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ความสำเร็จ/ความพึงพอใจ

1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ที่ รายการ รายละเอียด
1 ศึกษาธิการภาค 1 รายละเอียด
2 ศึกษาธิการภาค 2 รายละเอียด
3 ศึกษาธิการภาค 3 รายละเอียด
4 ศึกษาธิการภาค 4 รายละเอียด
5 ศึกษาธิการภาค 5 รายละเอียด
6 ศึกษาธิการภาค 6 รายละเอียด
7 ศึกษาธิการภาค 7 รายละเอียด
8 ศึกษาธิการภาค 8 รายละเอียด
9 ศึกษาธิการภาค 9 รายละเอียด
10 ศึกษาธิการภาค 10 รายละเอียด
11 ศึกษาธิการภาค 11 รายละเอียด
12 ศึกษาธิการภาค 12 รายละเอียด
13 ศึกษาธิการภาค 13 รายละเอียด
14 ศึกษาธิการภาค 14 รายละเอียด
15 ศึกษาธิการภาค 15 รายละเอียด
16 ศึกษาธิการภาค 16 รายละเอียด
17 ศึกษาธิการภาค 17 รายละเอียด
18 ศึกษาธิการภาค 18 รายละเอียด