ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1015670170
โรงเรียน : วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
เขตพื้นที่ : สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
จังหวัด : อ่างทอง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.tanti.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางมยุรีย์ แพร่หลาย
จำนวนนักเรียน : 1394
จำนวนครูและบุคลากร : 76
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 มิถุนายน 2564