ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1020080083
โรงเรียน : อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
เขตพื้นที่ : สพป.ชลบุรี เขต 1
จังหวัด : ชลบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : anubanbanbung.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์
จำนวนนักเรียน : 1210
จำนวนครูและบุคลากร : 68
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 มีนาคม 2564