ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1024070164
โรงเรียน : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เขตพื้นที่ : สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอิทธิพร รุจะศิริ
จำนวนนักเรียน : 132
จำนวนครูและบุคลากร : 14
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 มิถุนายน 2564

การลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเฉพาะด้าน การจัดการศึกษาปฐมวัย

   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   ความเห็นของท่านผู้ตรวจราชการฯ

          2.1 กล่าวแสดงความชื่นชมครูผู้สอนนักเรียนชั้น อนุบาล 2 อนุบาล 3 ที่จัดการศึกษาได้   อย่างมีคุณภาพ และชื่นชมเรื่องการทำวิจัยเรื่องการที่เด็กไม่รู้จักพยัญชนะไทย 44 ตัว

          2.2 ครูอนุบาลเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะให้เด็กเริ่มเรียนรู้ เตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ถือเป็น                สิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น

          2.3 การจัดครูลงสอน ควรจัดให้เหมาะสม บุคลากรทุกคนมีความสำคัญในการเรียนการสอนหมดมีความยิ่งใหญ่ในหน้าที่ของตนเอง

          2.4 ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่นำเสนอผลการดำเนินงานได้ครอบคลุม            ทุกประเด็นการตรวจติดตาม

          2.5 อวยพรให้ครูมานะ มานะประดิษฐ์ ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ให้ประสบผลสำเร็จ       ในการงาน และการส่งผลงาน