ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1030200933
โรงเรียน : บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)
เขตพื้นที่ : สพป.นครราชสีมา เขต 1
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายนิวัฒน์ คำกอง
จำนวนนักเรียน : 275
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 มีนาคม 2564