ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1032650552
โรงเรียน : บ้านขอนแตก
เขตพื้นที่ : สพป.สุรินทร์ เขต 3
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bankhontaek.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประสาร มีมาก
จำนวนนักเรียน : 246
จำนวนครูและบุคลากร : 24
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 มีนาคม 3107