ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1032650837
โรงเรียน : สินรินทร์วิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.สุรินทร์
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวสันต์ ปัญญาธานี
จำนวนนักเรียน : 687
จำนวนครูและบุคลากร : 40
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 21 มิถุนายน 3107