ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1036100044
โรงเรียน : บ้านช่อระกา
เขตพื้นที่ : สพป.ชัยภูมิ เขต 1
จังหวัด : ชัยภูมิ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : htpp://crk.chaiyaphum1.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอุทร ผลกอง
จำนวนนักเรียน : 251
จำนวนครูและบุคลากร : 20
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 มีนาคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา นำเสนอผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ตามมาตรการของรัฐ โดยเคร่งครัดทุกข้อ  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการไม่สามารถควบคุมการเว้นระยะห่างของนักเรียนในการเล่น การอยู่นอกชั้นเรียนได้