ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1040050083
โรงเรียน : อนุบาลขอนแก่น
เขตพื้นที่ : สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด : ขอนแก่น
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : anubankhonkaen.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์
จำนวนนักเรียน : 3500
จำนวนครูและบุคลากร : 73
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มีนาคม 2564