ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680186
โรงเรียน : บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 2
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางเกษร คำวิโส
จำนวนนักเรียน : 443
จำนวนครูและบุคลากร : 27
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มกราคม 2564