ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680227
โรงเรียน : อนุบาลศรีสุทโธ
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 3
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : อนุบาลศรีสุทโธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอุดม สีจันเพรียว
จำนวนนักเรียน : 1318
จำนวนครูและบุคลากร : 71
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 27 มกราคม 2564