ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1041680365
โรงเรียน : บ้านลาดหอคำ
เขตพื้นที่ : สพป.อุดรธานี เขต 4
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไพโรจน์ หมู่มาก
จำนวนนักเรียน : 89
จำนวนครูและบุคลากร : 7
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 กุมภาพันธ์ 2564