ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1045450035
โรงเรียน : อนุบาลร้อยเอ็ด
เขตพื้นที่ : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.anuban101.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายบัญชา พาหะนิชย์
จำนวนนักเรียน : 4025
จำนวนครูและบุคลากร : 259
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มิถุนายน 2564