ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1055250049
โรงเรียน : ศรีเวียงสาวิทยาคาร
เขตพื้นที่ : สพป.น่าน เขต 1
จังหวัด : น่าน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sriwiangsa.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ
จำนวนนักเรียน : 599
จำนวนครูและบุคลากร : 39
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 08 กุมภาพันธ์ 2564