ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1055250427
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
เขตพื้นที่ : สพม.น่าน
จังหวัด : น่าน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.srinan.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสนอง ก้อนสมบัติ
จำนวนนักเรียน : 2702
จำนวนครูและบุคลากร : 195
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 กุมภาพันธ์ 2564