ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1055250451
โรงเรียน : สันติสุขพิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.น่าน
จังหวัด : น่าน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.suntisuk.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวสันต์ กิวัฒนา
จำนวนนักเรียน : 447
จำนวนครูและบุคลากร : 36
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 กุมภาพันธ์ 2564