ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1056320298
โรงเรียน : ฝายกวางวิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.พะเยา
จังหวัด : พะเยา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.fkw.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิโรจน์ แสงแก้ว
จำนวนนักเรียน : 550
จำนวนครูและบุคลากร : 56
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอความต้องการของสถานศึกษา บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 กุมภาพันธ์ 2564

- ขอให้มีนโยบายการศึกษาแบบทวิศึกษาต่อเนื่องให้กับโรงเรียนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน

 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับนักเรียน