ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1057120125
โรงเรียน : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เขตพื้นที่ : สพป.เชียงราย เขต 3
จังหวัด : เชียงราย
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.rpg15.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกัมพล ไชยนันท์
จำนวนนักเรียน : 1867
จำนวนครูและบุคลากร : 145
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 กุมภาพันธ์ 2564