ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1061700006
โรงเรียน : อนุบาลเมืองอุทัยธานี
เขตพื้นที่ : สพป.อุทัยธานี เขต 1
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.abmutt.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.เชน หมั่นเขตรการ
จำนวนนักเรียน : 1395
จำนวนครูและบุคลากร : 72
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 มีนาคม 2564