ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1061700265
โรงเรียน : สว่างอารมณ์วิทยาคม
เขตพื้นที่ : สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sawschool.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเสวก พันธุ์อ้น
จำนวนนักเรียน : 480
จำนวนครูและบุคลากร : 45
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กันยายน 2564